HEM    SÖK    ERICASTIFTELSEN    STYRELSE    MEDARBETARE    ÖPPETTIDER    KONTAKTA    

Ericastiftelsens logotype-text

NYHETSBREV   PSYKOTERAPI    UTBILDNING    FORSKNING    PUBLIKATIONER & PRESENTATIONER   AKTUELLT


Ericastiftelsens forskning

Nedan följer beskrivningar av de aktuella större forskningsprojekt som pågår vid Ericastiftelsen. Vi arbetar även med enstaka mindre studier.

Korttidsprojektet
Korttidsprojektet syftar till att utvärdera ett metodutvecklingsprojekt, där barn och ungdomar får psykodynamisk korttidsterapi (STPP). Projektledare är Agneta Thorén. Terapin omfattar 12 sessioner och 3 bedömningssamtal, frekvens 1 gång/vecka. För den yngre åldersgruppen sker även parallellet föräldraarbete. Kvasirandomisering till behandlings- respektive väntelistgrupp har gjorts. Uppföljning vid 6 och 12 månader. Projektet har finansierats genom SLL (PickUp-medel). Övergripande frågeställningar rör effekten av STPP och för vilka patienter den kan vara en lämplig metod. Processfrågor som studeras är hur terapifokus formuleras, bearbetas och hur förändringar i förhållande till fokus kan beskrivas. Andra frågeområden berör föräldraarbetet och sambandet mellan förväntningar och behandlingsutfall. Terapeutskattning av ”adherence” till den beskrivna terapimodellen sker sessionsvis. Deltagare är 40 patienter som genomgått STPP under aktuell undersökningsperiod. Utfallsmått är föräldra- och lärarskattningar (SDQ), självskattning (SCL-90), DSM-IV-diagnos med funktionsbedömning (C-GAS/GAF) samt Health of the Nation Outcome Scales - Children and Adolescents (HoNOSCA) av oberoende bedömare. Två psykologexamensarbeten (Stockholms universitet) har presenterats: Terselius, P. Psykodynamisk korttidspsykoterapi med barn. Terapeuters och föräldrars erfarenheter, respektive: Rosén, A. Föräldraarbete parallellt med korttidsterapi för barn. Föräldrars upplevelser och terapeuters processbeskrivningar av föräldraarbete. Molitor, I. har publicerat en internrapport med titeln: Korttidspsykoterapi med ungdomar och unga vuxna. Att arbeta med centralt tema och tid. Resultat från korttidsprojektet har presenterats av Agneta Thorén vid internationella forskningskonferenser anordnade av Society for Psychotherapy Research, Virginia Beach, USA, 2012 respektive Köpenhamn, Danmark, 2014. Publikationer är under arbete. Kontaktperson avseende studien är Agneta Thorén, forskningsledare.

Child- parent psychotherapy
Sedan 2016 pågår vid Ericastiftelsen en forskningsstudie om Child-Parent-Psychotherapy (CPP). Studien bedrivs som ett doktorandprojekt i samverkan professor Kjerstin Almqvist, Karlstad universitet. Data samlas in från behandlingar med CPP vid nio BUP- och behandlingsverksamheter i Sverige. CPP har i flera RCT-studier i USA visat god evidens för behandling av traumatillstånd hos förskolebarn och metodens införande i Sverige stödjs av Socialstyrelsen. Ett nordiskt samarbete med forskare och kliniker är under uppbyggnad med målet att på sikt genomföra en nordisk RCT-studie. Kontaktpersoner avseende studien vid Ericastiftelsen är Anna Norlén, doktorand, och Agneta Thorén, forskningsledare.

Bollrörsprojektet
Det betonas i barnkonventionen att barn och unga har rätt att få sina röster hörda och tagna hänsyn till i alla frågor som berör dem (artikel 12). I Sverige uppmuntras att lyssna till och engagera barn och unga i frågor som rör deras vård enligt hälso- och sjukvårdslagen, som betonar att barns attityder till vård ska tas hänsyn till i så stor utsträckning som möjligt, med hänsyn till deras ålder och mognad. Trots detta finns det inte många instrument eller metoder för att fråga små barn om detta och vi vet att barnets röst ofta inte uppmärksammas tillräckligt i vårdsammanhang. När det kommer till psykiatrisk vård och psykologisk behandling är det ett återkommande fynd i studier att barn och föräldrar ofta skattar symptom och symptombelastning olika när man frågar dem vilket gör att det är viktigt att få barnets egen bild och inte bara förlita sig på föräldrarna. På Ericastiftelsen har vi under en längre tid använt oss av ett instrument som vi kallar för ”bollröret” som vi använder för att intervjua barn om sin egen upplevelse av såväl det som är svårt för dem samt hur det är för dem att komma till mottagningen. Den kliniska erfarenheten är att de flesta barn tycker att det är roligt att använda bollröret och att de klarar av det väl. Vi arbetar nu för att validera instrumentet för att ytterligare öka dess användbarhet. Valideringen består av två delstudier: i den första jämför vi en klinisk och en icke-klinisk population barn för att se om vi kan skilja mellan dessa två grupper, och i den andra undersöker vi om vi med hjälp av bollröret och dess frågor kan fånga upp förändringar mellan före- och eftermätningar. I normeringen ingår jämförelser med väletablerade och reliabla instrument. Kontaktperson avseende projektet är Agneta Thorén, forskningsledare och Karin Lindqvist, leg. psykolog.

Känsloordslistan
Vi bedriver även forskning på psykoterapiprocesser i syfte att lära oss mer om hur terapi med barn och ungdomar bättre kan förstås och effektiviseras. Känsloordslistan (Feeling Word Checklist; FWC) är ett formulär där terapeuter efter terapitimmar skattar i vilken utsträckning de upplevt olika känslor. Tidigare forskning på vuxna visar på att terapeuters känslomässiga upplevelser tillsammans med patienter har samband med såväl patientens problematik som terapins utfall. På Ericastiftelsen undersöker vi hur detta ser ut i terapier med barn och ungdomar. Hittills har en artikel publicerats med en faktoranalys på känsloordlistan (Lindqvist, K., Falkenström, F., Sandell, R., Holmqvist, R., Ekeblad, A., & Thorén, A. (2016). Multilevel Exploratory Factor Analysis of the Feeling Word Checklist-24. Assessment, 1073191116632336-. http://doi.org/10.1177/1073191116632336). Datainsamling pågår för vidare studier. Kontaktperson för projektet är Karin Lindqvist, leg. psykolog.

Hänvisningsstudien
Varje år har en sammanställning gjorts av de sökande som ringer Ericastiftelsen och därefter hänvisats.

Trasten
Arbetet fortsätter med att dokumentera verksamheten med syfte att publicera en skrift om dagbehandlingsverksamheten.
 

Aktuella forskningsprojekt

Tidigare forskningsprojekt

Publikationer

Internationellt samarbete

Forskning på barn- och ungdomsterapi

Ericastiftelsens remissvar angående Socialstyrelsens förslag till riktlinjer för behandling av depression och ångest


 

 

Sidan uppdaterad 2017-10-16   Sidansvarig: webmaster | Upp till sidans topp | Tillbaka en sida | Foto: Susanne Kronholm
Ericastiftelsen – Odengatan 9, 114 24 Stockholm – Tfn: 08-402 17 60 – Pg: 15 10 44-5 – Orgnr: 802005-8841