HEM    SÖK    ERICASTIFTELSEN    STYRELSE    MEDARBETARE    ÖPPETTIDER    KONTAKTA    

Ericastiftelsens logotype-text

NYHETSBREV   PSYKOTERAPI    UTBILDNING    FORSKNING    PUBLIKATIONER & PRESENTATIONER   AKTUELLT


Tidigare forskningsprojekt

EPOS (Erica Process and Outcome Study)
Multicenterstudie där 20 målrelaterade, tidsbegränsade barnpsykoterapier med parallell föräldrakontakt studeras både vad gäller utfall och process. Ytterligare åtta behandlingsärenden har startats i Danmark. Gunnar Carlberg är projektledare. Fredrik Odhammar samordnar. Finansiering har skett genom Marcus och Amalia Wallenbergs fond. Samtliga terapier är avslutade. Projektet har presenterats på nationella konferenser liksom exempelvis vid världskongressen i psykologi, Beijing och vid möte med Society for Psychotherapy Research i Lausanne, Köpenhamn, Berlin och Krakow.
Ett flertal examensarbeten har skrivits med utgångspunkt i studien. En artikel med presentation av utfallet i terapierna har publicerats 2011 av Fredrik Odhammar med flera i tidskriften Journal of Child Psychotherapy. För närvarande pågår bearbetning och publicering av resultat som berör föräldrar och psykoterapeuters förväntningar och mål i barnpsykoterapi. 

MÅLPROJEKTET
Målrelaterade tidsbegränsade barnpsykoterapier med parallell föräldrakontakt studeras både vad gäller utfall och process. Speciellt fokus på betydelsen av målformuleringar och barnens upplevelser av att gå i terapi. Gunnar Carlberg har varit projektledare och Agneta Thorén samordnare. Finansiering genom Stockholms läns landsting HSN, FoUU-avdelningen. Projektet har beskrivits i ett psykologexamensarbete: Elin Stenberg: Mål i psykodynamisk barnpsykoterapi. En artikel med resultaten av intervjuer med barn före och efter terapi publicerades 2009 i Journal of Child Psychotherapy. Projektet har slutredovisats 2007. Bearbetning av insamlade data fortsätter som en del i redovisningen av det större EPOS-projektet.

KORTTIDSPROJEKTET
Korttidsprojektet syftar till att utvärdera ett metodutvecklingsprojekt, där barn och ungdomar får psykodynamisk korttidsterapi (STPP). Projektledare är Agneta Thorén. Projektet har finansierats genom SLL (PickUp-medel). Övergripande frågeställningar rör effekten av STPP och när den kan vara en lämplig metod. Kvasirandomisering till behandlings- respektive väntelistgrupp görs. Viktiga processfrågor som studeras är hur terapifokus formuleras, bearbetas och hur förändringar i förhållande till fokus kan beskrivas. Andra frågeområden berör tidsbegränsningen, föräldraarbetet och sambandet mellan förväntningar och behandlingsutfall. Terapeutskattning av ”adherence” till den beskrivna terapimodellen sker kontinuerligt. Terapin omfattar 12 gånger och bedömningssamtal, frekvens 1 gång/vecka. För den yngre åldersgruppen sker även föräldraarbete. Uppföljning sker vid 6 och 12 månader. Deltagare är 30 patienter som genomgår STPP under perioden januari 2009 – december 2011. Utfallsmått är föräldra- och lärarskattningar (SDQ), självskattning (SCL-90) samt DSM-IV-diagnos med funktionsbedömning (C-GAS/GAF). Skattningar sker med oberoende bedömare. En pilotstudie i form av en psykologexamensuppsats (Stockholms universitet) har presenterats: Terselius, P. Psykodynamisk korttidspsykoterapi med barn. Terapeuters och föräldrars erfarenheter. Ingrid Molitor har publicerat en intern rapport med titeln: Korttidspsykoterapi med ungdomar och unga vuxna. Att arbeta med centralt tema och tid. Projektet presenterades av Agneta Thorén vid konferens anordnad av Society for Psychotherapy Research, Virginia Beach, USA. Under 2012 slutredovisades projektet till Stockholms läns landsting.

DATABASPROJEKTET/DSM-IV, HCAM, CGAS och SDQ
Insamling och sammanställning av kliniska data gällande aktuella terapier på Ericastiftelsen, forskningsterapier och terapier som bedrivs inom ramen för utbildningarna vid Ericastiftelsen. Projektansvarig är Gunnar Carlberg. Samordnare för databasen är Anders Schiöler. Fortsatta medel för projektet beviljades under 2013 från Gålöstiftelsen. En intern rapport med syfte att kartlägga vilka barn som får barnpsykoterapi och hur det går för barnen har skrivits av Jenny Sima. Aktuella resultat har redovisats bland annat vid konferensen Evidens och utvärdering av psykoterapi i Stockholm
december 2007 och vid konferens i Bergen och Oslo, Norge. Julia Nemirovski Edlund har 2012 presenterat data från psykoterapier med ungdomar och unga vuxna i sin psykologexamensuppsats: Att knyta an eller bryta sig loss – Ungdomar och unga vuxna i psykodynamisk psykoterapi. Julia Nemirovski Edlund presenterade tillsammans med Gunnar Carlberg Psychodynamic psychotherapy with adolescents and young adults: An outcome study vid en konferens anordnad av Society for Psychotherapy Research (SPR), UK Chapter i Oxford den 12–14 september 2013. Studien beskriver en utvärdering av psykoterapier med 218 ungdomar och unga vuxna. Vid Bearbetning av data fortsätter. En bearbetning pågår nu av 218 barnpsykoterapier som bedrivits på Ericastiftelsen. 

UNGDOMAR OCH UNGA VUXNA
Inom ramen för projektet Ungdomar och Unga Vuxna har viss dokumentation gällande de som söker och erbjuds behandlingskontakt genomförts. Projektanslag: Timmermansorden. Data från kliniska bedömningar och självskattningsformulär (SCL-90) har sammanställts och redovisats. Flera psykoterapeutexamensarbeten har skrivits inom ramen för projektet. Rapport: Psykodynamisk psykoterapi för unga. Utvärdering av projektet Ungdomar och Unga Vuxna vid Ericastiftelsen (Centrum för folkhälsa. Psykisk Hälsa – barn och unga. SLL Rapport 2007:1) författad av fil dr Madeleine Jeanneau och med mag Regina Winzer har publicerats under 2007. Mari Kihlstrand har 2010 lagt fram en psykoterapeutexamensuppsats med titeln: Psykodynamiska psykoterapier med ungdomar och unga vuxna. Effekter av behandling enligt SCL-90 och CGAS/GAF. Åsa Garetsos och Lars Andersson har avslutat en uppföljning av patienter inom projektet: Unga vuxnas upplevelse av förändring i psykoterapi. Bearbetning av data fortsätter.

 

Aktuella forskningsprojekt

Tidigare forskningsprojekt

Publikationer

Internationellt samarbete

Forskning på barn- och ungdomsterapi

Ericastiftelsens remissvar angående Socialstyrelsens förslag till riktlinjer för behandling av depression och ångest


 

 

Sidan uppdaterad 2017-10-16   Sidansvarig: webmaster | Upp till sidans topp | Tillbaka en sida | Foto: Susanne Kronholm
Ericastiftelsen – Odengatan 9, 114 24 Stockholm – Tfn: 08-402 17 60 – Pg: 15 10 44-5 – Orgnr: 802005-8841