Internationellt forskningssamarbete

Ericastiftelsens anknytning till nationella och internationella högskolor och universitet har väsentligen stärkts på senare år.

Medarbetare vid Ericastiftelsen har ingått i en arbetsgrupp inom Society for Psychotherapy Research (SPR) med syfte att aktivt verka för ökad internationell forskning och samarbete inom fältet barn- och ungdomspsykoterapi.

Nick Midgley, Professor of Psychological Therapies for Children and Young People, UCL. Co-Director of the Child Attachment and Psychological Therapies Research Unit (ChAPTRe) från Anna Freud Center/University College London (UCL) har från 2014 kontrakterats som Visiting Research Consultant med syfte att stärka stiftelsens kliniska forsknings- och utvecklingsarbete. Midgley bidrar genom deltagande i referensgrupper kring vetenskaplig projektplanering, medelsansökningar, avrapportering av forskningsfynd och i förekommande fall undervisning.

Tillsammans med ett flertal av Ericastiftelsens medarbetare ingår Midgley i ett internationellt samarbete rörande metodutveckling av tidsbegränsad, Mentaliserings-baserad barnterapi (MBT-C). MBT-C syftar till att stärka barnets förmåga att reglera uppmärksamhet, hantera känslor och reflektera kring beteenden utifrån inre mentala tillstånd. Gruppen består av medlemmar från Canada, England, Nederländerna, USA, Norge och Sverige, som har sammanstrålat vid flera workshops sedan 2012.

På uppdrag av American Psychological Association (APA) har samarbetet resulterat i författandet av en behandlingsguide med titeln Mentalization-based treatment for children: A time-limited approach (Midgley et al., 2017). Boken som har stiftelsens medarbetare som medförfattare respektive referensgrupp, möjliggör internationell spridning av MBT-C och forskning om dess effektivitet. Medarbetare vid Ericastiftelsen har även varit med och utformat och lett utbildning i MBT-C vid Ericastiftelsen respektive Anna Freud Centre i London.

Medarbetare från Ericastiftelsen ingår vidare i en internationell forskargrupp kring en omfattande norsk psykoterapistudie, The First Experimental Study of Transference Work-In Teenagers (FEST-IT) vid Universitetet i Oslo. Studien rör effekter av psykodynamisk psykoterapi för tonåringar med egentlig depression. Ericastiftelsen bidrag till studiens olika delprojekt avser tolkning av resultat, översättning av forskning till kliniskt relevant kunskap samt spridning av fynd genom vetenskapliga publikationer (t.ex. Ness et al., 2018).

Medarbetare från Ericastiftelsen ingår även i en internationell forskargrupp kring RCT-studien EaRly Internet-based interventions for Children and Adolescents (ERiCA) om internetbaserad affektfokuserad terapi (IPDT) för ungdomar med måttlig depression. Projektet bedrivs vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet i nära samarbete med prof. Gerhard Anderssons forskargrupp, Linköpings universitet. En av stiftelsens medarbetare är antagen som doktorand i projektet. Preliminära resultat tyder på goda effekter avseende symtombild, emotionsreglering och självmedkänsla (Lindqvist et al., 2020). Jämförelser i effekt mellan IPDT och IKBT kommer göras i kommande delstudier.