Psykisk ohälsa hos barn och unga, 7,5 hp

Ericastiftelsen erbjuder tillsammans med Ersta Sköndal Bräcke högskola utbildningen Psykisk ohälsa hos barn och unga, 7, 5 hp – en kurs på grundläggande nivå där förekomst, förståelse och bemötande av presenteras och diskuteras.

Målet med kursen är att deltagarna ska få grundläggande kunskap om hur barns och ungas psykiska ohälsa kan ta sig uttryck och förstås i sitt sammanhang.

Kursen, som har både teoretiska och praktiska inslag, behandlar teman om förekomst av psykisk ohälsa hos barn och unga, hur psykisk ohälsa kan förstås, ta sig uttryck och bemötas i olika verksamheter. Några exempel på områden som specifikt behandlas är barn, unga och risk- och skyddsfaktorer, svåra påfrestningar, sexualitet och hälsa/ohälsa, suicid, traumamedveten omsorg samt samtal med barn, unga och deras närstående.

Behörighet och kostnad

En idé med kursen är att olika yrkeskategorier möts kring gemensamma kunskaper och erfarenheter. Därför vänder sig kursen till en bred målgrupp av personer som i sitt yrke möter barn och unga med psykiska ohälsa. Du som söker kan till exempel vara verksam i socialt arbete, (i myndighetsutövning eller i öppenvård), elevhälsa, i pedagogisk verksamhet, i rättsväsendet eller i hälso- och sjukvård.

Lämplig förkunskapsnivå är högskoleexamen om minst 120 högskolepoäng (80 poäng enligt tidigare poängsystem) inom hälsa, vård, omsorg och socialt arbete eller motsvarande. Deltagaren bör även ha viss arbetslivserfarenhet efter examen och vara yrkesverksam under utbildningstiden.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som är kostnadsfri under vårterminen 2021.

Anmälan och frågor

Kursen startar 26 februari 2021 och sista anmälningsdag är den 15 januari 2021. Kursen ges i samarbete med Ersta Sköndal Bräcke högskola. För anmälan eller mer information gå till www.esh.se/ohälsabarn eller kontakta kursledare Susanna Billström, susanna.billstrom@ericastiftelsen.se

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”. Efter sista anmälningsdagen är anmälan bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.