Psykisk ohälsa hos barn och unga, 7,5 hp

Ericastiftelsen erbjuder tillsammans med Ersta Sköndal Bräcke högskola utbildningen Psykisk ohälsa hos barn och unga, 7, 5 hp – en kurs på grundläggande nivå där förekomst, förståelse och bemötande av presenteras och diskuteras.

Kursen, som har både teoretiska och praktiska inslag, behandlar teman om förekomst av psykisk ohälsa hos barn och unga, hur psykisk ohälsa kan förstås, ta sig uttryck och bemötas i olika verksamheter. Några exempel på områden som specifikt behandlas är barn, unga och risk- och skyddsfaktorer, svåra påfrestningar, sexualitet och hälsa/ohälsa, suicid, traumamedveten omsorg samt samtal med barn, unga och deras närstående.

En idé med kursen är att olika yrkeskategorier möts kring gemensamma kunskaper och erfarenheter. Därför vänder sig kursen till en bred målgrupp av personer som i sitt yrke möter barn och unga med psykiska ohälsa. Du som söker kan till exempel vara verksam i socialt arbete, (i myndighetsutövning eller i öppenvård), elevhälsa, i pedagogisk verksamhet, i rättsväsendet eller i hälso- och sjukvård.

Behörighet och kostnad

Utbildningen är en högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Deltagaren bör även ha viss arbetslivserfarenhet efter examen och vara yrkesverksam under utbildningstiden.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som ska bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Kostnaden är 17 500 kr (exkl. moms). Litteraturkostnader tillkommer.

Anmälan och frågor

Nästa kursomgång ges hösten 2022. Anmälan öppnar våren 2022.

Kursen ges i samarbete med Marie Cederschiöld högskola (före detta Ersta Sköndal Bräcke högskola). För anmälan eller mer information hemsidan för Marie Cederschiöld högskola eller kontakta kursledare Jessica Pehrson, jessica.pehrson@ericastiftelsen.se.

Anmälan behandlas efter inkommit datum, enligt principen ”först till kvarn”. Efter sista anmälningsdagen är anmälan bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.