Om avtalet med Region Stockholm

Ericastiftelsen ska inom ramen för avtalet utveckla nya modeller och arbetssätt som kan användas av flera instanser och på så sätt hjälpa fler. Det finns också ett värde i att arbetet är inkluderande genom att det görs i nära samverkan med barn och unga som blir delaktiga och bidrar till utvecklingen. Den återkoppling som barn, unga och deras närstående ger är mycket värdefull. Särskilt angelägna områden som har identifierats är metodutveckling gällande barn och unga som riskerar att hamna i gränszo­nen mellan olika stödjande och behandlande verksamheter. Exempel på målområden och grupper där arbetssätt bör utvecklas är:

  • psykosocialt pedagogiskt anpassningsstöd för barn med olika former av psykiatrisk problematik i kombination med sociala påfrestningar och i särskilt behov av emotionellt stöd.
  • barn och unga i jour- och familjehem, skyddade boenden eller annan in­stitutionsvård.
  • barn och unga som drabbats av psykosocialt och emotionellt belastande krissituationer i behov av ett kvalificerat bemötande präglat av snabb och hög tillgänglighet avseende råd, vägledning och stöd.

Metodutvecklingen ska dokumenteras, utvärderas och implementeringsstöd till aktuella verksamheter erbjudas när så bedöms lämpligt.

Lämpliga insastser och aktiviteter beslutas i en styrgrupp bestående av medarbetare från Ericastiftelsen samt tjänstemän i Region Stockholm. Insatserna ska uppfylla följande kriterier:

Insatserna ska sedan följa nedanstående process:

Om idéburet offentligt partnerskap

Det idéburna offentliga partnerskapet beskrivs av medlemsorganisationerna FORUM och Famna, för idéburna organisationer med social inriktning, på följande sätt:

”IOP är en samverkansform framtagen för att kunna stödja överenskommelser inom den sociala ekonomin. IOP tecknas mellan en offentlig myndighet och en idéburen aktör – det vill säga verksamheter vars främsta syfte och målsättning är allmännytta eller medlemsnytta, snarare än vinstintresse. Eventuellt ekonomiskt överskott återinvesteras i verksamheten. Överenskommelsen enligt IOP-modellen tecknas i syfte att stärka välfärdsutvecklingen och för att utgöra ett :komplement till det offentliga vårdutbudet”.:

Följande är utmärkande för ett idéburet offentligt partnerskap inom offentligt finansierad välfärdsverksamhet:

  • Partnerskapet är ett samarbete mellan en eller flera offentliga aktörer och en eller flera idéburna aktörer i välfärden.
  • Det syftar till att uppnå ett gemensamt allmännyttigt mål.
  • Såväl den offentliga som den idéburna aktören bidrar med resurser.

(Källa: Idéburet offentligt partnerskap, Vägledning SBU 2019:56, s. 4)

Årliga rapporter

Vi sammanställer varje år en rapport om våra genomförda aktiviteter föregående år. De tre senaste årens rapporter kan du läsa här nedan: