Insamlingspolicy

Ericastiftelsen samlar in gåvor och bidrag för att kunna vara en röst för de barn och unga som hamnar eller riskerar att hamna utanför samhällets stödsystem. Vi står upp för och värnar barns och ungas rättigheter, delaktighet och inflytande. Ericastiftelsen vågar ifrågasätta och utmana normer, stigman och tabun som omger barn, unga och psykisk ohälsa.

Vårt övergripande mål är att stärka barns förmåga att leva ett värdigt liv. För att uppnå detta kombinerar Ericastiftelsen högre utbildning, stöd och behandling samt forskning och metodutveckling med fokus på barn och unga med psykiska problem.

Vi samlar in gåvor och bidrag till:

  • Att erbjuda kostnadsfri psykoterapi och behandling till barn och ungdomar som inte omfattas av övrig finansiering.
  • Att genomföra stöd-och behandlingsinsatser när samhället brister, till exempel krisstöd vid plötsliga dödsfall i familjen, sexuella övergrepp, våld i nära relationer och självmord/mord, som inte omfattas av övrig finansiering.
  • Att sprida kunskap och information om psykisk hälsa och ohälsa hos barn och unga.
  • Att vara en röst och en förkämpe för barn och unga i frågor inom ramen för Ericastiftelsens ändamål och expertis.
  • Forskning, innovation och utveckling av nya metoder som kommer barn och unga samt deras närstående till nytta.
  • Att skapa praktiska förutsättningar för alla ovanstående ändamål.

Alla som kommer i kontakt med Ericastiftelsen ska känna sig välkomna, trygga och lyssnade till utifrån sina egna förutsättningar. Därför placerar vi givaren i första rummet.

Alla gåvor till Ericastiftelsen är frivilliga och ingen ska utsättas eller känna sig utsatt för press. Vi följer GDPR och respekterar givarens personuppgifter. Vi publicerar aldrig namn på givare, såvida inte givaren gett särskilt tillstånd.

Personer som skänker gåvor till Ericastiftelsen ska alltid få ett tack och bekräftelse på att gåvan kommit fram. Frågor som kommer till vår givarservice ska besvaras inom 48 timmar på vardagar.

Personer som skänkt en gåva, men ångrat sig, har rätt att få gåvan återbetald om Ericastiftelsen uppmärksammas på detta inom tre månader från att gåvan kommit in på Ericastiftelsens konto. Felbetalningar, misstag och liknande betalas tillbaka; Ericastiftelsen har även skyldighet att kontakta givaren om misstanke finns att en gåva är en felbetalning eller ett misstag.

Vi nekar gåvor då givarens värderingar står i strid med Ericastiftelsens värdegrund. Vi tar inte emot gåvor från följande branscher: pornografi, vapen, tobak, alkohol och narkotika, miljöförstöring och spelbolag som inte tar socialt ansvar. Vi är även restriktiva med att ta emot gåvor från politiska partier, då vi vill värna vårt politiska oberoende.

För att kunna arbeta så effektivt som möjligt, strävar Ericastiftelsen efter att ta emot gåvor som ej är öronmärkta. I de fall vi tar emot öronmärkta medel ska detta kunna följas i den ekonomiska redovisningen genom att bidraget samt kostnaderna läggs på samma kostnadsställe.

Om en givare öronmärkt en gåva, men Ericastiftelsen inte kan uppfylla ändamålet, kontaktas givaren för dialog och om givaren inte kan tänka sig att gåvan går till ett annat ändamål inom Ericastiftelsen, betalas gåvan tillbaka (alternativt nekas, om gåvan ej hunnit betalats in).

Gåvor som skänks i form av värdepapper, fast egendom eller annat lösöre avyttras och likviden ska investeras enligt vår kapitalplaceringspolicy.

I de fall Ericastiftelsen använder sig av underleverantörer i insamlingsarbetet ska skriftliga avtal upprättas samt ett register över dessa. Underleverantörerna ska alltid följa Giva Sveriges vägledningar om insamling.

Utöver Ericastiftelsens ovanstående ändamål tillkommer insamlings- och administrationskostnader. Vi strävar efter att dessa kostnader aldrig ska överstiga 25 % av insamlade medel, med reservation för att vi under vissa år kommer att behöva göra större, mer långsiktiga investeringar i vår insamlingsverksamhet.

Då Ericastiftelsen arbetar med barn och unga tillkommer ett extra ansvar vid användandet av personer på bild i insamlings- och marknadsföringsarbetet. I insamlingsavseende ska bilder på existerande barn och unga samt riktiga namn undvikas för att skydda barnen och ungdomarna från digitala spår som kan bli svåra att hantera nu eller senare i livet. Då psykisk ohälsa är ett stigmatiserat och känsligt ämne vill vi inte att barnen eller ungdomarna ska behöva ta ansvar för sammanhang och reaktioner som de inte kunnat förutspå. Generellt gäller att respekt för givare och mottagare av gåvor alltid ska upprätthållas.