Om forskning vid Ericastiftelsen

Vid Ericastiftelsen bedriver vi ett kontinuerligt forsknings- och utvecklingsarbete inom området barn- och ungdomspsykoterapi. Vi intresserar oss också för frågor som rör terapeututbildning, handledning och lärandets processer.

Ericastiftelsen har alltsedan grundandet närt en vetenskaplig ambition parallellt med de pedagogiska och kliniska verksamhetsgrenarna. Man hade tidigt en önskan om att ställa de huvudsakligen teoretiskt baserade tankegångarna i ett empiriskt ljus och knöt forskningskunniga kliniker till sig. Under 2000-talet kom forskningsverksamheten att få en allt tydligare akademisk förankring. I nära samarbete med forskarutbildningarna vid psykologiska och pedagogiska institutionerna vid Stockholms respektive Karlstads universitet, har flera av stiftelsens medarbetare fått möjlighet att bedriva kliniskt baserade doktorandstudier.

Idag bedrivs ett kontinuerligt forsknings- och utvecklingsarbete inom området barn- och ungdomspsykoterapi. Forskningen kännetecknas av en kliniknära inriktning med fokus på såväl effektivitet som process i olika behandlingsformer. Även forskningsfrågor som rör psykoterapeututbildning, handledning och lärandets processer har varit centrala för Ericastiftelsen som utbildningsanordnare.

Fortfarande är behovet av kunskapsutveckling inom det barn- och ungdomspsykoterapeutiska området stort. Vikten av såväl naturalistiska studier med kontinuerlig registrering av kliniska data före och efter behandling som kvasi-/experimentella studier med jämförelsegrupp, understryks i internationella kunskapsöversikter. Likaså efterfrågas kvalitativa studier med patientens perspektiv i fokus. Ericastiftelsens studier lyfts här fram som goda bidrag i dessa avseenden. Några av forskningsverksamhetens styrkor är att den bedrivs i nära anslutning till den kliniska verksamheten och att forskningsfynden får direkt spridning och klinisk relevans för stiftelsens många studerande inom olika utbildningar.

Stiftelsen har aldrig haft egna medel för forskning vilket innebär begränsningar. Finansiering sker genom externa bidrag som söks enskilt eller i samarbete med andra högskolor. Idag ställs höga krav på enskilda forskargrupper avseende undersökningsvolym och produktion för att komma i fråga för statlig forskningsfinansiering. Ericastiftelsens samarbeten med större högskolor, universitet och vårdgivare är därför av betydelse.

Även i fråga om genomförande av studier, analys och publicering av resultat är nationell och internationell samverkan betydelsefull. Sedan 2014 är den välrenommerade forskaren inom barn- och ungdomspsykoterapifältet, prof. Nick Midgley vid Anna Freud Center/University College London, kontrakterad som Senior Research Consultant vid Ericastiftelsen.

Samverkan sker även i form av regelbundna forskningsseminarier för aktiva doktorander och forskare med relevanta forskargrupper vid större lärosäten. Två av grupperna finns vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, den ena med inriktning anknytning, ledd av prof. Pehr Granqvist och den andra med fokus på psykoterapiforskning, ledd av prof. Björn Philips. Den tredje forskargruppen, ledd av prof. Gisela Priebe, finns vid Psykologiska institutionen, Karlstads universitet med inriktning barns och ungas hälsa och uppväxtvillkor.

För närvarande är tre medarbetare aktiva som doktorander; psykolog Anna Norlén vid Karlstads universitet, psykolog Karin Lindqvist vid Stockholms universitet och psykolog Mårten Hammarlund vid Stockholms universitet.