Ericastiftelsens psykoterapeutprogram, 90 hp

Utbildningen leder fram till psykoterapeutexamen och uppfyller Socialstyrelsens krav för psykoterapeutlegitimation. Den omfattar sex terminers halvtidsstudier. Teoriundervisningen är förlagd till Ericastiftelsen och patientarbetet sker i allmänhet på kursdeltagarnas arbetsplatser.

Undervisningen utgår från psykodynamisk teori, utvecklingspsykologisk forskning, psykoterapiforskning samt klinisk erfarenhet. Fokus ligger på individualpsykoterapi med barn och ungdomar samt föräldraarbete. Ett längre utbildningsmoment ägnas åt tidsbegränsad föräldra-barnpsykoterapi.

Utbildningen ger kunskaper som kan tillämpas även inom ett brett socialt och medicinskt vård- och behandlingsarbete, inom habilitering samt inom förskolan och skolans elevvård.

Utbildningen pågår under tre år med 50 % studietakt och omfattar 90 hp och ges som en sammanhållen utbildning.

Den schemalagda undervisningen koncentreras till en heldag per vecka. Antalet undervisningstimmar inom ramen för teoriundervisningen är cirka 500. I kursdagen ingår schemalagd handledning i grupp. Därutöver innehåller utbildningen moment av självstudier och kliniska uppgifter.

Utbildningen är ackrediterad som en sammanhållen specialistutbildning av Sveriges Psykologförbund.

Delkurser

  • Utvecklingsteori 12 hp
  • Psykopatologi och diagnostik 6 hp
  • Psykoterapeutisk teknik 27 hp
  • Organisation och samhälle 3 hp
  • Etik, juridik och genusfrågor 3 hp
  • Behandlingsforskning/examensarbete 24 hp
  • Psykoterapi under handledning 15 hp

Utbildningsplan

Ladda ned utbildningsplan för Ericastiftelsens Psykoterapeutprogram

Förkunskapskrav

Antagningskraven följer vad som har fastslagits av Universitetskanslersämbetet.

Psykologexamen (enligt 1982 års studieordning), läkarexamen med specialistkompetens i barn- och ungdomspsykiatri eller annan närliggande specialitet. Socionomexamen i kombination med grundläggande psykoterapeututbildning eller sökande med motsvarande högskoleexamen omfattande 180 hp samt grundläggande psykoterapeututbildning.

Den sökande ska ha minst två års erfarenhet av psykoterapeutiskt inriktat arbete, varav viss del med barn och ungdomar efter förvärvad grundläggande psykoterapeutisk utbildning. Undantag från detta krav görs för läkare med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri. Den sökande skall ha erfarenhet av egenterapi omfattande minst 50 timmar (alternativt 110 timmars gruppterapi) för legitimerad psykoterapeut. Psykoterapin måste ha skett under de senaste 10 åren.
Den studerandes förmåga att klara utbildningskraven bedöms i samband med ansökan till utbildningen baserat på tidigare, relevanta erfarenheter och prestationer samt semistrukturerade intervjuer.

Sammantaget utgör detta grund för prioritering av sökande till utbildningen. För utfärdande av psykoterapeutexamen skall studenten under utbildningen ha haft deltidstjänstgöring med psykoterapeutiska arbetsuppgifter. Vid antagningsförfarandet sker därför även en bedömning av den sökandes reella förutsättningar att i tillräcklig utsträckning bedriva relevant kliniskt arbete parallellt med studierna.

Kostnad

Denna utbildning har en administrativ avgift om 5500 kr/termin.

Sammanhållen specialistutbildning för psykologer

För dig som är psykolog finns det nu möjlighet att kombinera Ericastiftelsens Psykoterapeutprogram med specialutbildning, enligt psykologförbundets specialistordning.

Terapeutprogrammet är, med vissa tillägg ackrediterad som Specialistutbildning. Tilläggsmodulen omfattar specialistutbildningens IntroduktionsutbildningSpecialistkollegium samt två examinationsuppgifter inom områdets utredning/diagnostik. Den schemalagda undervisningen omfattar cirka två utbildningsdagar per termin.

Denna form av specialistutbildning har uppskattats av tidigare studerande, då den kombinerar fördjupade kunskaper i behandling med den breddning vad gäller ledarskap och organisation, som specialistutbildningen ger.

Specialistutbildningen ges mot tilläggsavgift.

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 14 mars 2023.