Pågående forskningsprojekt vid Ericastiftelsen

Den typ av kliniknära studier som kännetecknar Ericastiftelsens forskning avser att bidra till det stora behovet av kunskapsväxt inom området.

Child-Parent Psychotherapy

Ericastiftelsens huvudsakliga forskningsprioritering för närvarande är ett pågående forskningsprojekt om trauma- och anknytningsfokuserad psykoterapi för små barn (0-6 år) och deras omsorgsperson, Child-Parent Psychotherapy (CPP).

Projektet leds av doktorand Anna Norlén. Traumatiserade barn är en växande och angelägen grupp i vårt samhälle. CPP har konstaterats vara en lämplig terapimetod i dessa fall och har visad god evidens från studier i USA. I projektet undersöks effekter på symtombild och psykisk funktion hos både barn och omsorgsgivare, liksom omsorgsgivares upplevelser av att delta i det dyadiska upplägget i metoden.

Studien bedrivs i samverkan med prof. Kjerstin Almqvist, Karlstad universitet och med stöd från Gålöstiftelsen, Stiftelsen Clas Groschinskys minnesfond och Timmermansorden. Datainsamling har genomförts vid nio mottagningar i Sverige. Analys och sammanställning av insamlat material, däribland av kvalitativa data från föräldraintervjuer, liksom författande av vetenskapliga publikationer pågår.

Förberedelser för en mer omfattande RCT-studie om Child-Parent Psychotherapy (CPP) pågår parallellt. Metoden som har visat goda effekter i ett flertal amerikanska RCT-studier avses nu prövas i en skandinavisk kontext. I samarbete med Karlstad universitet, Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet har en projektplan utarbetats och ansökningar om forskningsmedel pågår. Studien planeras bli multi-centerbaserad med 130 deltagande föräldra-barn-dyader, randomiserade till CPP alt. TAU. Deltagare avses rekryteras från olika regioner och mottagningar i Sverige och Norge. Förutom effekter på symtombild och psykisk funktion avses effekter på föräldra-barn-interaktionen undersökas.

Ericastiftelsen bedriver sedan några år tillbaka även utbildning i CPP i samarbete med University of California, USA, Karlstad universitet, FoU Kronoberg och Göteborgs universitet, varför god kännedom om mottagningar i Skandinavien där man bedriver CPP finns.

Ytterligare delstudier kring Child-Parent Psychotherapy (CPP) planeras i samverkan med Linnéuniversitetet och Göteborgs universitet. Det rör fyra genomförbarhetsstudier, dvs hur CPP fungerar och upplevs av såväl barn, omsorgsgivare som terapeuter vid olika mottagningar i Sverige. I fokus för undersökningen står särskilt sårbara målgrupper, såsom barn i samhällsvård, barn i familjer i behov av tolk under behandlingen och barn med funktionsnedsättning, kronisk sjukdom eller medicinska trauman.

Projektet förväntas bidra till ökad kunskap och utveckling av genomförbara och effektiva metoder för sårbara grupper av barn som lider av konsekvenser av svåra livshändelser.

Bollröret – the Tell Tube

En valideringsstudie pågår i samarbete med Linköpings universitet (prof. Doris Nilsson) rörande ett vid Ericastiftelsen utvecklat självskattningsinstrument, kallat Bollröret (The Tell Tube) för små barn (4-6 år). Instrumentet avser att stimulera och underlätta för barn att komma till tals inom vård och forskning som rör dem själva, något som är påkallat i enlighet med FN:s barnkonvention men som idag är allvarligt eftersatt. Instrumentet har med framgång använts kliniskt och i ett par av stiftelsens tidigare studier. Datainsamling pågår men har försenats på grund av organisatoriska och strukturella omständigheter vid ett flertal av de barnkliniska mottagningar som är involverade i studien.

Känsloordslistan – FWC-24

Vi bedriver även forskning på psykoterapiprocesser i syfte att lära oss mer om hur terapi med barn och ungdomar bättre kan förstås och effektiviseras. Feeling Word Checklist-24 (FWC-24) är ett formulär där terapeuter efter terapitimmar skattar i vilken utsträckning de upplevt olika känslor. I samarbete med Linköpings och Lunds universitet har genomförts en psykometrisk studie av FWC-24. Data från Ericastiftelsens studier ingick i analysen som fokuserade instrumentets egenskaper vid förnyad faktoranalytisk prövning (Lindqvist et al., 2016). Datainsamling pågår för fortsatt studium av den nya faktoranalysen av FWC-24 i relation till terapeuters känsloreaktioner i tidsbegränsad psykoterapi med barn och unga.

Databasprojektet

I det s.k. Databasprojektet har kontinuerlig insamling av avidentifierade bedömningsdata före och efter behandlingsinsats vid Ericastiftelsen gjorts. Forskningsfynd från projektet har publicerats i form av två vetenskapliga artiklar (Nemirovski Edlund et al., 2014a; Nemirovski Edlund et al., 2014b) där behandlingsutfallet för ca 400 barn och ungdomar som erhållit psykoterapeutisk insats berörs.

Tidsbegränsad psykoterapi för unga

En redan planerad och etikprövad studie om utfall av tidsbegränsad psykoterapi för ungdomar med ångest och depression, där två olika behandlingsmetoder, Short-Term Psychodynamic Psychotherapy (STPP) och Dynamic Interpersonal Therapy (DIT) jämförs, har behövt skjutas fram på grund av att ansvarig medarbetare blivit upptagen av doktorandstudier. Datainsamling är genomförd.

Utvärdering idéburet offentligt partnerskap

Under 2020 kommer det bli aktuellt med utvärdering inom ramen för Ericastiftelsens avtal om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Region Stockholm. Utvärdering av deltagares perspektiv på erhållen gruppinsats för unga med transsexuell erfarenhet och upplevd psykosocial belastning i vardagen, har inletts. Fortsatt deltagarundersökning av denna nya verksamhetsform planeras under kommande verksamhetsår.Former för utvärdering av IOP-avtalets övriga delar planeras, däribland ett inlett samarbete mellan Rädda Barnen och Ericastiftelsen gällande psykopedagogiskt anpassningsstöd i form av Traumamedveten Omsorg för familjehem (TMO-F) inklusive gruppverksamhet för familjehemsplacerade barn i tidig skolålder. Andra områden för utvärdering rör barn och unga i psykosocialt och emotionellt belastande krissituationer som är i behov av ett kvalificerat bemötande präglat av snabb och hög tillgänglighet avseende råd, vägledning och stöd.