Om Ericastiftelsen

Ericastiftelsens övergripande mål är att alla barn och unga får det stöd de behöver för att leva ett bra liv. Barn och ungas psykiska ohälsa ökar, det vill vi ändra på.

Ericastiftelsen strävar efter att vara en röst för de barn och unga som hamnar eller riskerar att hamna utanför samhällets stödsystem. Vi står upp för och värnar barns och ungas rättigheter, delaktighet och inflytande. Ericastiftelsen vågar ifrågasätta och utmana normer, stigman och tabun som omger barn, unga och psykisk ohälsa.

Vi är en organisation som har stor erfarenhet av att arbeta med de riktigt komplicerade frågorna och är specialiserade mot bland annat allvarliga psykiska besvär, trauma och svåra påfrestningar, våld i nära relationer, sexuella övergrepp och suicidrisk.

Ericastiftelsen är en idéburen organisation utan vinstintresse (här kan du läsa våra stadgar). Vi följer demokratins villkor, är religiöst och politiskt obundna och har organisationsformen stiftelse. Det innebär att vi ägs av oss själva (via vår styrelse och våra huvudmän) och är bundna till stiftelsens ursprungstanke ”Psykisk hälsovård till barn och ungdom” som formulerades av vår grundare Hanna Bratt 1934. Hon skrev också att Ericastiftelsens syfte är ”att plocka upp illa medfarna små vandrare på livets stora färdestråk”.

Vårt huvudkontor och vår mottagning ligger på Odengatan 8 och 9 i Stockholm. Besök och undervisning sker både fysiskt och digitalt, och många av våra stödinsatser har en riksomfattande täckning.

Vi som arbetar här är psykologer, psykoterapeuter, socionomer, pedagoger och psykiatriker med lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga.

Det här gör vi

Våra huvudsakliga områden vi arbetar med:

Behandling, psykoterapi och pedagogiska insatser till barn, unga och deras närstående.
- Klinisk verksamhet
Stödinsatser när samhället brister, till exempel krisstöd vid plötsliga dödsfall i familjen, sexuella övergrepp, våld i nära relationer och självmord/mord.
- Stödinsatser
Utbildning på högre nivå i psykoterapi och närliggande ämnen, inriktat på barn och unga, för att stärka dessa kompetenser i samhället.
- Utbildning
Forskning och metodutveckling för att stärka och utveckla vår kliniska verksamhet och kunskapen om verksamma metoder för barn och unga med psykiska besvär.
- Forskning och metodutveckling
Kunskapsspridning om psykisk hälsa och ohälsa hos barn och unga.
- Kunskapsspridning
Påverkansarbete för att förbättra villkoren för barn och unga, i frågor inom ramen för Ericastiftelsens ändamål och expertis.
- Påverkansarbete