Hur Ericastiftelsen finansieras

Ericastiftelsen är en icke vinstdrivande stiftelse som arbetar med barn, unga och psykisk ohälsa. Vi har flera olika verksamheter: behandling, psykosocialt stöd, forskning, utbildning och kunskapsspridning, som i sin tur har olika typer av finansiering.

Nuvarande finansiering

Vår verksamhet finansieras via:

 • Statlig ersättningsmodell för högskoleutbildning
 • Underleverantörsavtal med vårdcentraler avseende behandlingsverksamhet inom vårdavtal för
  första linjen.
 • Patientavgifter avseende utbildningsmottagning och privatmottagning
 • Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Region Stockholm avseende
  metodutveckling av psykosocialt pedagogiskt anpassningsstöd riktat till barn och unga med
  komplexa behov
 • Kursavgifter för uppdragsutbildningar
 • Sökta forskningsbidrag för utvärdering och studier
 • Sökta bidrag till specifika ändamål
 • Oöronmärkta gåvor från privatpersoner och företag

Byte av finansieringsmodell

Nya villkor i samhället ställer andra krav på en organisation som Ericastiftelsen. Fram till 2018 hade vi ett löpande vårdavtal med Region Stockholm som existerat sedan 1960-talet. Utifrån en dom i konkurrensdomstolen sades detta och alla liknande avtal upp 2018, vilket satte oss och flera andra idéburna verksamheter i en mycket kritisk situation. Flera aktörer fick stänga sina mottagningar.

Idéburet offentligt partnerskap med Region Stockholm

Ericastiftelsen räddades genom en överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap med Region Stockholm. Samverkansformen avser metodutveckling för barn och unga med psykisk ohälsa. Inom ramen för avtalet utvecklar vi metoder enligt en så kallad FoU-kedja och avsikten är att arbetssätten ska kunna spridas och införas hos andra, relevanta aktörer när de är färdigutvecklade.

Avtalet avser inte någon form av behandlande insatser för barn och unga, något Ericastiftelsen värnar mycket om och anser utgöra en del av kärnan i verksamheten. Därför har vi behövt göra interna förändringar för att kunna byta finansieringsmodell.

Utveckling av klinikens finansiering

För att kunna hålla behandlingsverksamheten aktiv har vi upprättat ett underleverantörsavtal med fyra husläkarmottagningar i Vasastan nära vår egen mottagning på Odengatan 9. Det innebär att vi kan ta emot barn och unga med lindrigare former av psykiska problem som remitteras från husläkarmottagningarna.

Under 2021 har vi arbetat med att förbereda verksamheten för att lägga anbud i upphandlingar och att delta i direktupphandlingar. Arbetssättet skiljer sig från hur vi arbetat tidigare och ställer stora krav på ledarskap samt medarbetarnas och organisationens förmåga att vara flexibla. Att delta i upphandlingar ställer också höga krav på kompetens att lägga anbud och att det finns god marginal att kunna lägga tid på anbudsgivning.

Gåvor från privatpersoner och organisationer

Ericastiftelsen har en stark förankring i vårt idéburna arv, där vi verkat och fortfarande verkar som banbrytare vad gäller metodutveckling och innovation inom området barn, unga och psykisk hälsa.

En viktig del i Ericastiftelsens värdegrund är att kunna erbjuda insatser till barn och unga även när samhället inte erbjuder resurser eller när barn och unga av olika orsaker inte får den hjälp de behöver.

Att utforska nya horisonter och att erbjuda stöd och hjälp där samhällets resurser inte räcker till kräver nya, kreativa former av finansiering. Därför har vi riktat om vår finansieringsmodell till att även inbegripa insamling av gåvor från privatpersoner, företag och andra ideella organisationer.

Hit går dina gåvor

Vi använder bland annat gåvor till:

 • Att erbjuda kostnadsfri psykoterapi och behandling till barn och ungdomar som inte omfattas av övrig finansiering.
 • Att genomföra stöd-och behandlingsinsatser när samhället brister, till exempel krisstöd vid plötsliga dödsfall i familjen, sexuella övergrepp, våld i nära relationer och självmord/mord, som inte omfattas av övrig finansiering.
 • Att sprida kunskap och information om psykisk hälsa och ohälsa hos barn och unga.
 • Att vara en röst och en förkämpe för barn och unga i frågor inom ramen för Ericastiftelsens ändamål och expertis.
 • Forskning, innovation och utveckling av nya metoder som kommer barn och unga samt deras närstående till nytta.
 • Att skapa praktiska förutsättningar för alla ovanstående ändamål.

Giva Sverige

Ericastiftelsen har gått med i Giva Sverige under 2021. Giva Sverige är en branschförening för insamling av gåvor som också ställer krav på sina medlemsorganisationer att följa deras kvalitetskod för ett etiskt och transparent givande. Medlemskapet innebär bland annat att vi sett över och anpassat flertalet rutiner och styrdokument samt anpassat bokföring och årsredovisning till bokföringsprincipen K3 så att det fullt ut ska gå att följa en gåva från att den ges till att den används.

Giva Sveriges kavlitetsmärkning "Tryggt givande"