Hur Ericastiftelsen finansieras

Ericastiftelsen är en icke vinstdrivande stiftelse som arbetar med barn, unga och psykisk ohälsa. Vi har flera olika verksamheter: behandling, psykosocialt stöd, forskning, utbildning och kunskapsspridning, som i sin tur har olika typer av finansiering.

Övergripande ekonomi

Om du vill fördjupa dig i Ericastiftelsens ekonomi, kan du läsa våra årsredovisningar:

Om vår behandlingsverksamhet

Vår psykoterapimottagning har sedan Ericastiftelsen startade 1934 erbjudit kostnadsfri specialiserad psykoterapeutisk behandling  till barn, unga och deras föräldrar med psykisk ohälsa av allvarligt slag. De barn/unga med familjer som vi möter har ofta begränsade ekonomiska resurser och kan inte hänvisas till privata mottagningar där kostnaden för ett besök ofta är runt 1 500 kr.

Sedan 1950-talet har denna verksamhet finansierats genom vårdavtal med Region Stockholm. Detta avslutades 2018, i samband med att vårdavtal med alla ideella aktörer sas upp då de tolkades ha upphandlats felaktigt. Det innebär att finansiering sedan dess saknas för psykoterapimottagningen för barn och unga.

Ericastiftelsen tog tidigare emot cirka 100 nya patienter årligen och sammantaget med de kvarstående patienterna från tidigare år var minst 250 patienter aktuella varje år vid mottagningen. I nuläget är antalet barn och unga som kan erbjudas behandling kraftigt decimerat (cirka 30 per år).

Den kostnadsfria kliniska behandlingsverksamheten finansieras för närvarande därför genom externa bidrag och gåvor.

Privatbetalande patienter

Under 2019 tog vi emot cirka 50 patienter som betalade full taxa. Det rör sig om kortare och längre psykoterapeutiska insatser liksom bedömningar, glesare stödkontakter, medicineringsuppföljningar m.m. Åldersspannet har varit spritt från förskolebarn till unga vuxna samt även ett antal föräldrar i behov av egen kontakt.

Utbildningsmottagning

Under 2019 tog våra studenter emot cirka 55 ärenden till reducerad taxa under året. Det rör sig om studerande vid vår grundläggande utbildning i psykoterapi samt det legitimationsgrundande psykoterapeutprogrammet. Även PTP-psykolog och psykologkandidat har tagit emot patienter vid utbildningsmottagningen.

Andra vårdavtal

Vi har avtal med husläkarmottagningen Sjöstadsdoktorn som underleverantör. Avtalet avser remisser från Sjöstadsdoktorn och direktsökande patienter listade på Sjöstadsdoktorn, gällande psykosociala insatser, terapisamtal enskilt eller i grupp enligt regelboken för husläkarverksamhet för barn och unga mellan 0 – 24 år.

Vi har även ett samarbete med husläkarmottagningen Matteus för tilläggsavtal avseende första linjens insatser för barns och ungas psykiska hälsa, med Ericastiftelsen som underleverantör. Syftet med detta är att vidareutveckla vårt vårdutbud och att hålla den kliniska verksamheten vid Ericastiftelsen aktiv och under utveckling.

Högskola

Ericastiftelsen är en av fyra institutioner i landet som har godkänts för att bedriva utbildning som leder fram till psykoterapeutexamen med inriktning på barn och unga. I tillägg erbjuds närliggande utbildningar för yrkesverksamma i hela landet. Forskning och metodutveckling sker integrerat i verksamheten, såväl självständigt som i samarbete med andra lärosäten och organisationer i Sverige och internationellt.

Verksamheten vid Ericastiftelsen är unik då den kombinerar högre utbildning, klinisk behandling samt forskning och metodutveckling med fokus på barn och unga med psykiska problem. Detta breda perspektiv är sällsynt och bakgrunden till att verksamheten hör till de världsledande på fältet.

Uppdraget att bedriva utbildning på högskolenivå finansieras genom anslag från regeringen/utbildningsdepartementet.

Uppdragsutbildning och beställningskurser

Uppdragsutbildningar och beställningskurser finansieras av kursavgifter från privatpersoner eller arbetsgivare.

Forskning och metodutveckling

Behovet av kunskapsutveckling inom området barn- och ungdomspsykoterapi är fortsatt stort såväl nationellt som internationellt. Stiftelsen har, trots sitt avbrutna vårdavtal med Region Stockholm i januari 2019 med minskat patientinflöde som följd, valt att sträva efter att kunna bibehålla en kliniknära inriktning i forskning och utvecklingsarbete.

I dagsläget finansieras vårt forsknings- och metodutvecklingsarbete med hjälp av bidrag och gåvor.