Child-Parent Psychotherapy (CPP), 20 hp

Child-Parent Psychotherapy, CPP, är en evidensbaserad behandlingsmetod för traumatiserade barn i åldern 0-6 år. Den rekommenderas som insats efter utsatthet för olika former av våld och övergrepp, förlust, omsorgssvikt, olyckor och katastrofer.

I samarbete med Karlstad Universitet bedrivs vid Ericastiftelsen en studie om CPP. Ericastiftelsen är det enda lärosäte i Europa som erbjuder en öppen uppdragsutbildning i CPP. Utbildningen pågår under fyra terminer med tre undervisningstillfällen på Ericastiftelsen och regelbundna metodkonsultationer på webbplattform.

För psykologer antagna till specialistutbildning är kursen ackrediterad som två fördjupningskurser av Sveriges Psykologförbund.

Nästa kurs startar i januari 2021 och sista anmälningsdag är 28 december 2020.

Mer information

Child-Parent Psychotherapy (CPP) är en relationsbaserad behandlingsmetod för barn i åldern 0 – 6 år som upplevt traumatiserande och svåra påfrestningar av olika slag. Modellen är manualbaserad och komponentbaserad (Lieberman, Ghosh Ippen & Van Horn, 2015) och har god forskningsevidens.

Den teoretiska grunden är integrativ och utgår bl. a från teorier om anknytning, utvecklingspsykologi och trauma. En genomförbarhetsstudie om CPP har genomförts i Sverige med stöd av Socialstyrelsen med lovande resultat och en svensk studie om effekterna av behandling pågår vid flera BUP- och behandlingsverksamheter i landet där behandling med CPP erbjuds.

Nästa kursstart är januari 2021. Utbildningen planeras att hållas på Ericastiftelsen i Stockholm. Med hänsyn till rådande rekommendationer med anledning av smittspridning kommer kursen att ges helt digitalt under våren 2021. Den resterande kursen ges helt eller delvis digitalt. Följande kursdatum planeras:

  • Utbildningstillfälle 1: 18 – 22 januari samt 1 februari 2021
  • Utbildningstillfälle 2: 9 – 10 september 2021
  • Utbildningstillfälle 3: 20 – 21 januari 2022
  • Metodkonsultation hålls kontinuerligt t.o.m. hösten 2022

Mellan utbildningstillfällena hålls webbaserade metodkonsultationer, en timme varannan vecka, där kursdeltagarnas arbete med CPP-behandling presenteras.  För att godkännas på kursen ska kursdeltagare bl. a genomföra behandlingsarbete i minst fyra CPP-ärenden under den ca 20 månader långa utbildningsperioden, delta vid utbildningstillfällen och delta aktivt i metodkonsultationer.

Den som fullgjort utbildningen erhåller kursbevis om 20 högskolepoäng från Ericastiftelsen. Kursen är dessutom ackrediterad som två specialistkurser för psykologer (särskild examination tillkommer).

Ladda ned utbildningsplan

Huvudlärare är Karin Pernebo, Fil.dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och Pamela Massoudi, Fil.dr, leg. psykolog. Lärare i introduktionsdelen är Kjerstin Almqvist, Adj. professor vid Karlstad universitet, leg. psykolog, leg. psykoterapeut samt Anna Norlén, verksamhetschef och rektor vid Ericastiftelsen samt leg. psykolog, leg. psykoterapeut och doktorand.

Kostnad för kursen är 11 125 kr/termin eller 44 500 kr totalt (moms tillkommer)

Har du frågor om utbildningen så kontakta gärna Ericastiftelsen, Anna Norlén, anna.norlen@ericastiftelsen.se  eller lärarna Karin Pernebo, karin.pernebo@gmail.com och Pamela Massoudi, pamelagmas@gmail.com

Anmälan

Nästa kurs planeras att starta  3-7 oktober 2022. Mer information kommer.