Till dig inom Socialtjänsten som arbetar med familjehem

Ericastiftelsen planerar för hösten 2024 en kostnadsfri grupp för familjehemsplacerade barn, deras familjehemsföräldrar samt familjehemssekreterare.

Många barn som placeras i familjehem har varit med om svåra påfrestningar och bär på traumatiska erfarenheter. De tillhör en särskilt utsatt grupp med ökad risk för att utveckla psykisk och fysisk ohälsa. Ibland visar sig barns svårigheter i form av symptom och beteenden som är krävande för de vuxna runt barnet att förstå och bemöta.

Forskning och erfarenhet visar att barn i familjehem har större möjligheter att återhämta sig när vuxna i deras vardag har kunskap om påfrestningar, stress och trauma och kan bemöta barnet på ett traumamedvetet sätt.

Om grupperna

Vi träffas åtta tillfällen i grupp. En grupp för barn i lågstadieålder (ca 5-9 år) och en grupp för familjehemsföräldrarna där de första fyra tillfällena genomförs tillsammans med familjehemssekreterare. Grupperna hålls av psykologer, socionomer och specialpedagoger och är kostnadsfria inom Region Stockholm.

Barngruppen har ett stödjande och psykoedukativt syfte. Vi vill hjälpa barnen att bättre förstå och kunna hantera sina känslor, beteenden och reaktioner vid stress och oro. En viktig del är att träffa andra barn med liknande erfarenheter. Varje tillfälle har ett bestämt tema och vi använder aktiviteter som lek, skapande och samtal i gruppen.

Syftet med de fyra första vuxenträffarna, då också familjehemssekreterare deltar, är att öka kunskapen om traumatiska påfrestningar och dess konsekvenser för barns utveckling och hälsa samt att stärka vuxna i att bemöta sina barn på ett traumamedvetet och utvecklingsstödjande sätt. Det är vår tanke att detta perspektiv kan utgöra en gemensam grund för familjehem, socialtjänst och övrigt nätverk i förståelse, omsorg och kommunikation kring barnet. Ett ytterligare syfte är att deltagarna ska förstå betydelsen av att värna sin egen hälsa för att kunna vara ett hållbart stöd och att öka samarbetet mellan de vuxna i barnets närhet. Vid de efterföljande fyra tillfällena träffas familjehemmen och gruppledare, parallellt med barngruppen, i syfte att tillämpa kunskap och förhållningssätt som tagits upp samt att dela erfarenheter med varandra.

När? Både barn- och vuxengruppen träffas vid åtta tillfällen under hösten 2024 (familjehemssekreterare deltar de första fyra tillfällena). Träffarna äger preliminärt rum på onsdagseftermiddagar kl 13.30-15.00. Efter avslutad gruppinsats erbjuds även ett par uppföljande träffar med konsultativt stöd.

Var? Ericastiftelsens lokaler, Odengatan 8 och 9, Stockholm.

Kostnad? Insatsen finansieras av Region Stockholm och är kostnadsfri.

Information och anmälan

För intresseanmälan eller frågor om insatsen, kontakta gärna Anders Schiöler på anders.schioler@ericastiftelsen.se eller Suzanne Jackson, suzanne.jackson@ericastiftelsen.se.