Krishantering i arbetslivet, 7.5 hp

Denna kurs ger fördjupade och uppdaterade kunskaper i krispsykologi med fokus på krishantering i arbetslivet.

Yrkesverksamma inom en rad olika verksamheter, såsom pedagogiska verksamheter, socialtjänst, företagshälsovård och liknande har ofta i uppdrag att arbeta med allvarliga händelser, kris och krishantering för människor i olika åldrar och situationer. Samtidigt behandlas kunskapsområdet endast översiktligt på de flesta yrkesutbildningar. Den här kursen har utformats för att fylla kunskapsluckan och ge verktyg i arbetet. Kursen anordnas i samarbete med BrolinWestrell AB.

Kursen vänder sig i första hand till legitimerade psykologer och är öppen för andra deltagare såsom legitimerade psykoterapeuter, annan legitimerad vårdpersonal samt socionomer och beteendevetare. Kursen är ackrediterad som specialistkurs inom specialistordningen för psykologer med särskilda krav vid examinationen.

Kursen ger fördjupade och uppdaterade kunskaper i krispsykologi med fokus på krishantering i arbetslivet. Teman som ingår är: krispsykologi, krisreaktioner hos individer och grupper, akuta interventioner, psykoedukation, socialt stöd, kamratstöd och andra stödinsatser samt särskilda insatser för insatspersonal. Översikt ges avseende reaktioner hos och stöd till barn och unga vid svåra påfrestningar och potentiellt traumatiserande händelser.

Vidare ges översikt gällande bedömning av stöd- och behandlingsbehov samt forskningsbaserade stödmodeller och behandlingsmetoder vid PTSD och andra traumarelaterade tillstånd. Organisations- och ledarskapsperspektiv på krisstöd samt aktuell lagstiftning och författningar som reglerar krisstöd i arbetslivet berörs. Krisberedskap, krisorganisation, krispolicy, handlingsplaner och annan dokumentation liksom kommunikation i kriser är andra områden som ingår i kursen.

Kursen anordnas som uppdragsutbildning upplagd som deltidsstudier under cirka två månader, den hålls under fem heldagar med föreläsningar och seminarier på Ericastiftelsen i Stockholm.

Utbildningsplan för Krishantering i arbetslivet

Anmälan och information

Är du intresserad, kontakta kursledare Anna Norlén, anna.norlen@ericastiftelsen.se