Ericastiftelsens värdegrund

Följande policy gäller för Ericastiftelsens medarbetare, studerande, styrelse och huvudmän. Den gäller även personer som företräder Ericastiftelsen, till exempel externa lärare och föreläsare.

Ericastiftelsen värnar om att uppfylla sin grundares Hanna Bratts ursprungliga syftesformulering ”att plocka upp illa medfarna små vandrare på livets stora färdestråk”.

Allt arbete i Ericastiftelsens regi sker med barnet eller den unga i centrum och i första hand ur barns och ungas perspektiv. Vi strävar efter att barn och unga ska ha förmåga att leva ett värdigt liv, bland annat genom att få sina behov tillgodosedda på sina egna villkor.

Vi utgår från alla människors lika värde samt människans rätt att vara sig själv. Alla barn och unga ska få komma till tals och aldrig komma till skada. Alla barn och unga har rätt att bli lyssnade till och att bli tagna på allvar.

Alla som kommer i kontakt med Ericastiftelsen ska känna sig välkomna, trygga och lyssnade till utifrån sina egna förutsättningar.

Ericastiftelsen värnar sitt oberoende i egenskap av att vara icke vinstdrivande, för att kunna vara en röst för de barn och unga som hamnar eller riskerar att hamna utanför samhällets stödsystem. Vi står upp för och värnar barns och ungas rättigheter, delaktighet och inflytande. Ericastiftelsen ifrågasätter och utmanar normer, stigman och tabun som omger barn, unga och psykisk ohälsa.

I vårt arbete med barns och ungas psykiska hälsa utgår vi från en helhetssyn på människan och tar hänsyn till barnets kontext och levnadsomständigheter som helhet. Vår behandlande, specialpedagogiska och psykosociala verksamhet vilar på lång erfarenhet av lekens och samtalets läkande förmåga. Vi utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet i våra val av metoder.

Vi ställer oss bakom demokratins grundidéer och exkluderar eller diskriminerar inga människor grundat på ålder, kön, könsuppfattning, könsuttryck eller identitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, etnicitet eller funktionsvariation. Vi diskriminerar heller ingen utifrån socioekonomisk härkomst. Ericastiftelsen arbetar öppet och transparent avseende bland annat styrning, ledning och ekonomisk redovisning.

Kärnvärden

Lyhördhet

Vi som representerar Ericastiftelsen ska vara lyhörda gentemot alla vi möter, hysa tolerans för människors likheter och olikheter samt ha tålamod för att alla ska få sin tid. Vi tar oss tid att lyssna. Vi är mottagliga för kritik och förslag om förändringar.

Kunskap

Inom Ericastiftelsen strävar vi efter hög kompetens och alla medarbetare har ett ansvar att dela med sig av sin kunskap. Vår verksamhet och våra metoder vilar på vetenskap och internationell forskning. Vi söker ständigt ny kunskap om våra metoder och våra kompetensområden. Vi möter vår omvärld med nyfikenhet och är öppna för nya lärdomar.

Utveckling

Vi bär med oss Hanna Bratts ursprungstanke om Ericastiftelsens syfte och målgrupper men strävar samtidigt framåt och anpassar oss efter omvärldens krav och möjligheter. Vi ligger i framkant inom våra verksamhetsområden och har mod att pröva nya vägar för att gynna barns och ungas psykiska hälsa och utveckling.

Ericastiftelsens uppförandekod

Varje person som agerar som representant för Ericastiftelsen är skyldiga att följa Ericastiftelsens uppförandekod och värdegrund samt följa Ericastiftelsens regler och policys.

I Ericastiftelsen utgår vi från alla människors lika värde och därmed alla barns och ungas lika värde samt människans rätt att vara sig själv.

Ericastiftelsen ställer sig bakom demokratins grundidéer och tillämpar nolltolerans mot diskriminering oavsett ålder, kön, könsuppfattning eller identitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, etnicitet eller funktionsvariation hos de personer vi möter. Sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och annat olämpligt beteende är inte tillåtet.

Alla som kommer i kontakt med Ericastiftelsen ska känna sig välkomna, trygga och lyssnade till utifrån sina egna förutsättningar, oavsett ålder eller roll. Vi bemöter alla på ett vänligt, värdigt och åldersanpassat sätt. Vi undviker att använda ett olämpligt, nedsättande eller sexuellt provocerande språk.

Alla har rätt att uttrycka sin egen åsikt, men om någon uttalar sig i egenskap av representant för Ericastiftelsen måste hen hålla sig till Ericastiftelsens ståndpunkter och värdegrund.
Det är inte tillåtet att inleda relationer eller ha sexuella kontakter med personer som kommer till Ericastiftelsen i en beroendesituation, till exempel studenter. Det är aldrig tillåtet att inleda relationer eller ha sexuella kontakter med patienter eller före detta patienter.

Det är inte heller tillåtet att köpa sexuella tjänster, oavsett om lagstiftningen säger annorlunda i andra länder. Ericastiftelsen tar bestämt avstånd från alla former av sexuellt utnyttjande.
Inom Ericastiftelsen tillämpar vi respekt för verksamhetens resurser och förvaltar dessa ansvarsfullt. Resurser kan vara kapital, men också personal, varumärke, arbetsutrustning och lokaler ses som resurser.

Ericastiftelsens arbetsutrustning ska inte användas till att titta på pornografiskt, våldsamt eller på annat sätt olämpligt material. Det är inte tillåtet att fotografera känslig eller sekretessbelagd information utan samtycke, såsom till exempel patienter.

Ericastiftelsen är en arbetsplats som är fri från alkohol, narkotika och tobak. Det är inte tillåtet att vara påverkad av alkohol eller narkotika på arbetstid. Ericastiftelsen finansierar inte inköp av alkohol.

Vid nyanställning ska Ericastiftelsen begära ett utdrag ur belastningsregistret.

Varje person som företräder Ericastiftelsen har skyldighet att anmäla misstanke om oegentligheter. Hur detta ska gå till regleras i Policy mot oegentligheter samt om det gäller misstanke om barn och unga som far illa i vår verksamhet, vår Child Safeguarding Policy.

Om någon bryter mot koden kan detta leda till disciplinära åtgärder. Vid grova överträdelser samt vid brottsliga handlingar kan anställning/avtal/samarbete komma att avslutas.