Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi, TF-KBT, 7.5 hp

Bakgrund och behov

Barn som utsätts för allvarliga skrämmande händelser riskerar att utveckla allvarlig traumarelaterad problematik, så som posttraumatisk stress (PTSD), depression, ångest, beteendeproblem, självskadebeteende, m.m.

Ofta påverkas hela familjesystemet negativt, konflikter och upplevd osäkerhet i föräldraskapet är vanligt förekommande. Många barn upplever att inlärning och skolarbetet försvåras och det är vanligt att barnen förlorar glädje och intresse för det som tidigare varit positivt laddat, de börjar dra sig undan från vänner, lek och fritidsaktiviteter.

I längden riskerar traumatiseringen att skapa ett stort lidande och negativa spiraler av isolering och ensamhet för de familjer vars barn har utsatts för våld, övergrepp eller andra trauman.

Om TF-KBT

Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF KBT) är en lekfull och flexibel behandlingsmetod avsedd att bota/lindra traumarelaterad problematik hos barn och ungdomar (4-17 år). Metoden är evidensbaserad och rekommenderas av Socialstyrelsen som första val vid behandling av PTSD hos barn och unga.

TF KBT är komponentbaserad men anpassningsbar och har sin grund i kognitiv beteendeterapi, anknytningsteori samt familjeterapeutiska interventioner. Samma terapeut träffar barnet/ungdomen och dess förälder eller annan omsorgsperson med intervall av minst 1 session/vecka. Omfattningen av behandlingen beror på graden av komplexitet i barnets situation men 12-20 veckor är vanligt.

Utbildningen består av fem heldagar samt en halvdags introduktion förlagda i Ericastiftelsens lokaler på Odengatan 9 i Stockholm. Kursen är ackrediterad.

Utöver utbildningsdagarna tillkommer handledning omfattande totalt tio tillfällen under vår- och höstterminen 2024. Handledningen sker i grupp var fjärde vecka över videokonferens och, om möjligt, på plats i samband med utbildningsdagarna.

Tider för handledning sätts när deltagarantalet är färdigställt.

Här kan du läsa kursplan.

Datum för utbildningsdagar

Måndag 20 maj 2024.

Torsdag – fredag 5-6 september 2024.

Onsdag – torsdag 9-10 oktober 2024.

Fredag 22 november 2024.

Kursledare

Kursledare är Marja Onsjö. Marja är legitimerad psykolog och har mångårig erfarenhet av behandling av barn och unga som uppvisar traumarelaterade svårigheter. Hon är certifierad utbildare och handledare i traumafokuserad KBT och har under många år arbetat med att ge utbildningar i bedömning och behandling av trauma, såväl nationellt som internationellt.

Marja är även doktorand på deltid och forskar om våldsutsatta barn och ungas upplevelser av traumafokuserad behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Utöver sitt engagemang i att öka kunskapen om trauma i samhället är hon intresserad av barn och unga hbtq+ personers livsvillkor och hälsa, ett område vilket hon föreläser och har bidragit i läroböcker om.

Villkor

Förkunskapskrav är att du antingen har psykologutbildning eller att du har grundläggande psykoterapiutbildning i KBT. Du behöver även arbeta på en arbetsplats där du kan och får behandla barn och eller ungdomar.

Kostnad för kursen är 25 000 kr (moms tillkommer).

Din anmälan blir aktuell först när din arbetsgivare skrivit under ett avtal där denne bekräftar att hen har kännedom om anmälan och godkänner villkoren för uppdragsutbildning. I anmälan nedan fyller du i namn och e-post till den representant hos arbetsgivare som godkänt din anmälan, under handläggningen skickar vi ut ett avtal för digital signering till den person du uppgivit.

Anmälan

Sista anmälningsdag var 1 maj 2024. Anmälan har nu stängt.

Vid frågor kontakta kurssekreterare Basair Ibrahim, basair.ibrahim@ericastiftelsen.se