Om kursen

”Diagnostisk klassificering av psykisk hälsa och utvecklingsstörningar under spädbarnsåldern och den tidiga barndomen” (DC: 0–5) är ett klassifikationssystem med vars hjälp kliniska småbarnsspecialister på ett systematiskt och utvecklingsrelaterat sätt kan beskriva tecken på utvecklingsförseningar och beteendeavvikelser hos barn under sex år.

DC: 0–5 systemet är ett fleraxel-system som är lämpat för beskrivning av yngre barns utveckling (0-5:11 år). DC: 0–5 ger kliniker ett gemensamt språk för beskrivningar av de yngsta barnens utvecklingsrelaterade problem och ett system för bedömning av barnet och omsorgsmiljön ur ett helhetsperspektiv.

Att använda DC: 0–5 stödjer klinikern i bedömningar av behov, rekommendationer av adekvat vårdnivå samt i planering av interventioner. Ur ett verksamhetsperspektiv stödjer systemet målinriktad fördelning av resurser vad gäller behandling av de yngsta barnen och deras familjer.

  • En halvdag med fokus på fördjupad traumateori
  • En halvdag med fokus på fördjupad utvecklingspsykologi
  • Två dagar med fokus på DC: 0–5

Målgrupp för kursen

Kliniska specialister inom barn- och ungdomspsykiatri, föräldra-barnhälsovård samt barn- och ungdomshabilitering med goda kunskaper i utvecklingspsykologi avseende barn 0–5 år samt föräldrapsykologi.

Anmälan och information

Kursen anordnas som uppdragsutbildning. Är du intresserad, kontakta kursledare Anna Norlén, anna.norlen@ericastiftelsen.se