Stadgar för Ericastiftelsen

beslutat av Stiftelsens huvudmän den 23 mars 2006

 §1

Ericastiftelsens uppgift är att med utgångspunkt från psykodynamisk teori bedriva högre utbildning med inriktning främst på individualterapi för barn och ungdom.

Som en förutsättning härför skall stiftelsen bedriva verksamhet i psykisk barna- och ungdomsvård samt forskning på nämnda områden.

§2

Stiftelsen förvaltas av en styrelse som har sitt säte i Stockholm. Föredragande och närmast ansvarig inför styrelsen är Stiftelsens verksamhetschef.

§3

Styrelsen är enligt gällande Stiftelselag och dessa Stadgar ansvarig för Stiftelsens samlade verksamhet och resultat. Styrelsen skall

  • fastställa verksamhetsplan och budget
  • fastställa årsredovisning
  • följa upp ekonomi och verksamhet
  • besluta om vilka som har rätt att teckna Stiftelsens firma
  • tillsätta rektor och överläkare samt utse en av dem till Stiftelsens verksamhetsår är kalenderår.

§4

Styrelsen består av åtta ledamöter, utsedda för en tid av högst fyra år.

En ledamot utses av Regeringen, tre av Stockholms läns landsting samt fyra av Stiftelsens huvudmän.

Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande och kassaförvaltare.

§5

Verksamhetschefen samt rektor/överläkare jämte dels en av de anställda för ett år vald representant, dels en av de studerande för ett år vald representant har rätt att delta i styrelsens överläggningar men icke i besluten.

§6

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen skall också sammanträda om en eller flera styrelseledamöter begär det.

Styrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som biträds av ordföranden vid sammanträdet.

Styrelsens ordförande kan mellan styrelsens sammanträden besluta å styrelsens vägnar i ärenden som erfordrar skyndsamt avgörande och icke är av principiell natur och ligger inom ramen för fastställd verksamhetsplan. Sådant beslut skall anmälas vid styrelsens nästa sammanträde.

Vid styrelsens sammanträden förs protokoll som justeras av ordföranden vid sammanträdet jämte ytterligare en vid sammanträdet vald ledamot.

§7

Revision av styrelsens förvaltning och räkenskaper sker årligen genom två revisorer utsedda

av huvudmännen. Minst en revisor skall vara auktoriserad eller godkänd. Revisorns mandatperiod omfattar fyra år.

§8

För att stödja och stimulera Stiftelsens verksamhet finns en huvudmannaorganisation. Antalet huvudmän skall vara högst 50. Mandatperioden är högst fyra år. Ny huvudman utses av huvudmännen själva. För att bereda sådana val skall finnas en valberedning om tre personer.

§9

Huvudmännen sammanträder minst en gång om året på kallelse av styrelsen eller om minst tio huvudmän så begär. Vid huvudmannamöte skall information lämnas om Stiftelsens ekonomi och verksamhet samt om verksamhetsplan och årsredovisning. Huvudmännen skall, som sägs i§ 4, utse fyra ledamöter av Stiftelsens styrelse samt välja revisorer. Sådant val bereds av i§ 8 nämnd valberedning.

§ 10

Ändring av dessa Stadgar beslutas av Stiftelsens huvudmän efter förslag från styrelsen om sådan ändring, varvid Stiftelselagens bestämmelser härom måste följas.

§ 11

Styrelsen kan besluta om likvidation och upplösning av Stiftelsen, varvid Stiftelselagens bestämmelser härom måste följas