EMDR med inriktning på barn och unga, 20 hp

EMDR är en av de terapimetoder som har starkast evidens för behandling av PTSD och andra traumarelaterade störningar och som rekommenderas internationellt vid behandling av PTSD.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR, är en av de terapimetoder som har starkast evidens för behandling av PTSD och andra traumarelaterade störningar och som internationellt rekommenderas som förstahandsval vid behandling av PTSD.

Metoden har utvecklats av dr Francine Shapiro, PhD, och är idag spridd över alla världsdelar. Metoden kan lätt anpassas till personer från olika kulturer och med olika kliniska förutsättningar. EMDR- terapin följer ett strukturerat tillvägagångssätt och ställer krav på behandlarens förmåga till diagnostisk kompetens och till tydlig struktur i kombination med en terapeutisk följsamhet.

Kursen, som utgör den godkända, standardiserade utbildningen i EMDR, syftar till att ge en teoretisk fördjupning i förståelsen, bedömningen och diagnosticeringen av traumarelaterade störningar, inklusive PTSD och så kallad ”komplex PTSD”, samt hur behandling med EMDR- terapi planeras, tillämpas och anpassas, dels i avgränsade och dels i mer komplexa traumarelaterade störningar.

Kursen länkar in i relevanta forskningserfarenheter och följer riktlinjerna från EMDR Institute i USA. Utbildningen är ackrediterad av EMDR Europa. Efter genomgången godkänd utbildning av del ett och två kan deltagare kvalificera sig vidare för att bli certifierade EMDR-terapeuter i enlighet med EMDR Europas riktlinjer.

Kursens innehåll

Kursen är uppdelad i tre delar där fokus för del ett är genomgång av bakgrund, teoretisk modell, hur klienter förbereds för traumabearbetning samt detaljerad genomgång av det standardiserade grundprotokollet utifrån de tre perspektiven tidigare erfarenheter, triggers i nuet och installation av ett framtidsperspektiv.

Del två har fokus på hur EMDR terapin anpassas till barn och ungdomar med olika behov och olika utvecklingsnivåer.

Del tre har fokus på vad som karaktäriserar mer komplex problematik och hur tillvägagångssättet flexibelt anpassas utifrån dessa förutsättningar med samtidigt bibehållande av grundmodellen. En förutsättning för del två är att deltagarna har skaffat sig praktiska kliniska erfarenheter genom att ha börjat tillämpa metoden vid ca 10 sessioner.

Både del ett och del två innehåller praktiska tillämpningsövningar.

Den fjärde kursdagen i både del ett och del två har som syfte att repetera och integrera kursmaterialet med fokus på att lyfta oklarheter och ge möjlighet till handledning.

Delkurser

De olika delkurserna kan sammanfattas enligt följande:

  • Bakgrund till EMDR-terapins uppkomst och utveckling samt dess evidensbas
  • Bakomliggande teoretisk modell för uppkomst av psykopatologi utifrån modellen för adaptiv informationsbearbetning
  • Hypoteser om verkningsmekanismer vid EMDR-behandling
  • Tillvägagångssätt och upplägg för behandlingsplanering
  • Förberedelse av patient genom träning i stabiliseringstekniker och resursstärkande metoder
  • Genomgång och innehåll av behandlingens olika delfaser med dess syften och tillvägagångssätt
  • Anpassningar av tillvägagångssätt för specifika patientgrupper, exempelvis för barn och unga i olika åldrar och sammanhang,  vid mer komplex problematik och för patienter som är mer instabila.
  • aktuellt forskningsläge för tillämpning av EMDR för andra diagnosgrupper
  • Videoinspelade terapisessioner för analys av olika behandlingsaspekter och interventioner.
  • Praktisk träning då kursdeltagarna indelas i mindre grupper med en utbildad EMDR-handledare, så kallad facilitator, för varje grupp på nio-tolv personer. Deltagarna tränar på varandra i par eller triader utifrån egna erfarenheter genom tillämpning av EMDR-protokollet och med samtidig tonvikt på bibehållen integritet. Facilitatorn finns med som vägledare och handledare under hela praktikpassen.

Om kursen

För psykologer som deltar i Sveriges Psykologförbunds specialistutbildning är kursen ackrediterad som två specialistkurser inom psykologisk behandling/psykoterapi samt klinisk barn- och ungdomspsykologi.

Kostnad för kursens 10 dagar är 42 500 kr (exklusive moms). Metodhandledning bekostas av kursdeltagaren. Sista anmälningsdag är 10 februari 2022.

Antal platser: 12 kursdeltagare.

Kursplan

Kursplan EMDR 2022

Allmänna villkor uppdragsutbildning

Ericastiftelsens allmänna avtalsvillkor för uppdragsutbildning.

Anmälan

Kursen är uppskjuten till höstterminen 2022. Information om anmälan kommer.