Följande policy innehåller en beskrivning av hur Ericastiftelsen förhåller sig till behandling av dina personuppgifter, hur du kan kontakta oss i personuppgiftsfrågor och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Allmänt

Ericastiftelsen, org. nr. 802005-8841, är en icke vinstdrivande svensk stiftelse med säte och adress på Odengatan 9, 114 24 Stockholm. Ericastiftelsen är personuppgiftsansvarig.

Ericastiftelsen arbetar med barn och ungas psykiska hälsa och ohälsa. Stiftelsen erbjuder behandling, stödverksamhet, högskola samt forskning och metodutveckling.

För att du ska känna dig trygg i relation till oss behandlar vi dina personuppgifter med yttersta respekt för din personliga integritet. Vi tillämpar högsta möjliga nivå av öppenhet och transparens om hur vi arbetar med och behandlar dina personuppgifter. Vi lagrar din information på ett säkert och professionellt sätt.

De kategorier av personuppgifter vi behandlar är:

 • Studenter och potentiella studenter i vår högskoleutbildning
 • Deltagare och potentiella i uppdragsutbildning och kurser
 • Patienter och potentiella patienter i vår mottagning
 • Anställda
 • Arbetssökande
 • Givare och potentiella givare
 • Kontaktpersoner hos leverantör eller samarbetspartners
 • Prenumeranter på vårt nyhetsbrev
 • Webbplatsbesökare (kompletterande information finns i vår Policy om cookies).
 • Andra personer som kontaktar oss

Känsliga personuppgifter

Vi behandlar inte personuppgifter från barn under 13 år utan vårdnadshavares samtycke. Vi behandlar inte uppgifter om brott.

Känsliga personuppgifter eller personuppgifter som klassas som extra skyddsvärda behandlas i normala fall inte, med undantag av personnummer som i förekommande fall används med bakgrund av vikten av säker identifiering. Undantag kan även förekomma för de patientdata vi behandlar med stöd av patientdatalagen i vår mottagningsverksamhet.

I de undantagsfall då känslig eller extra skyddsvärd information ändå behandlas måste följande kriterier uppfyllas:

 • Giltig rättslig grund
 • Giltigt undantag enligt artikel 9 i Dataskyddsförordningen
 • Extra skyddsåtgärder och hög säkerhet för det system/register där personuppgifterna behandlas
 • En rimlig, dokumenterad motivering.

Rättsliga grunder

Inom Ericastiftelsen behandlar vi personuppgifter med följande rättsliga grunder:

 • Avtal
 • Rättslig förpliktelse
 • Berättigat intresse
 • Samtycke

Ett samtycke anses vara en frivillig, specifik och otvetydig viljeyttring. Det ska innehålla information om hur personuppgifterna ska användas och hur de samlas in. Ett samtycke ska alltid gå att spåra samt tas tillbaka av den registrerade.

Lagring och gallring av personuppgifter

Som huvudregel sparar vi dina personuppgifter endast så lång tid som är skälig för ändamålet med behandlingen.

Alla system och register i Ericastiftelsen har en utsedd systemansvarig. I de fall gallring inte sker per automatik i ett särskilt system, ska dessa gallras en gång om året. Detta ska ske i april varje år.

Du kan läsa mer om de specifika ändamålen med behandlingen, per kategori, under rubriken ”Kategorier av personuppgifter”.

Delning av personuppgifter

För att kunna bedriva vår verksamhet anlitar vi olika leverantörer och då upprättas alltid ett personuppgiftsbiträdesavtal, vilket innebära att de behandlar dina personuppgifter för vår räkning och i enlighet med våra instruktioner.

Leverantörerna får inte använda personuppgifter om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller på de villkor som vi anger.

Vi delar även dina personuppgifter med företag eller andra organisationer som är självständigt personuppgiftsansvariga om det följer av lag eller författning.

Uppgifter som kan överföras utanför EU och EES

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Personuppgifterna kan dock i vissa fall komma att överföras till och behandlas av leverantör eller underleverantör i tredje land.

För att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert sker överföring endast till länder som enligt beslut från EU-kommissionen anses ha adekvat skyddsnivå, alternativt grundar sin överföring på standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen eller bindande företagsbestämmelser.

Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.

Grundläggande rättigheter och val

När vi behandlar dina personuppgifter har du ett antal rättigheter. Nedan beskriver vi vilka val och möjligheter du har, och hur du kan utöva dessa rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter. Du kan hitta mer information om dina rättigheter på Datainspektionens webbplats.

Rätt till tillgång
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och kan på begäran kostnadsfritt få en kopia på dessa personuppgifter.

Rätt till rättelse
Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke-kompletta personuppgifter om dig själv.

Rätt att bli raderad
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter.

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att vi begränsar vissa behandlingar av dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att begära att vi ska överföra personuppgifter om dig till någon annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Sådan begäran kan vi dock endast tillgodose om behandlingen sker antingen med samtycke eller fullgörande av ett avtal som rättslig grund och om den sker automatiskt.

Rätt till invändning
Om vi utför behandling med så kallad intresseavvägning som rättslig grund, har du rätt att invända mot behandlingen. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Rätt att återkalla samtycke
Om dina personuppgifter behandlas med stöd av ett samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på uppgifterna nedan.

Rätt att lämna klagomål
Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Rätt till skadestånd
Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande regelverk kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol. En sådan begäran ska göras skriftligen till oss.

Hur använder jag mina rättigheter?

Du är alltid välkommen att kontakta Ericastiftelsen om du har synpunkter eller önskemål samt vill göra ändringar av de personuppgifter vi behandlar. Kontakta oss via info@ericastiftelsen.se eller via telefon 08-4021760.

Begäran om registerutdrag måste vara skriftlig och egenhändigt undertecknad. Denna skickas till Ericastiftelsen, att: dataskyddsansvarig, Odengatan 9, 114 24 Stockholm.

Om du framfört synpunkter på Ericastiftelsens behandling av personuppgifter, men ändå inte känner att Ericastiftelsen agerat korrekt, kan du framföra dina synpunkter direkt till Datainspektionen. De nås via webbplatsen www.datainspektionen.se.

Ändringar i denna integritetspolicy

Integritetspolicyn kan komma att uppdateras och vi meddelar i så fall detta på vår webbplats. Där sparar vi även tidigare versioner i ett arkiv som du då hittar på samma länk.

Denna policy uppdaterades senast 2020-06-08

Bilaga 1. Kategorier av personuppgifter

Nedan beskriver vi hur och för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter och med stöd av vilken rättslig grund vi gör detta. Vi uppger också hur länge vi sparar dina personuppgifter i våra system.

Studenter och potentiella studenter i vår högskoleutbildning

Ändamål och rättslig grund
Som student på våra högskoleutbildningar behandlar vi dina personuppgifter för att besluta om antagning av studenter, genomföra examination, registrera betyg och andra uppgifter om genomgångna studier, kunna kommunicera med lärare och andra studenter inom en kurs eller program, ge tillgång till IT-resurser och lokaler, skapa underlag för uppföljning och utvärdering av vår utbildning, tillhandahålla studie- och karriärvägledning, skapa officiell statistik för att rapportera och möjliggöra forskning.

Den rättsliga grunden är att behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. I undantagsfall krävs ditt samtycke till behandlingen, till exempel vid hantering av bilder. Om högskolans behandling av dina personuppgifter baseras på samtycke har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke för personuppgiftsbehandlingen.

Personuppgifter som vi behandlar för dig
Namn, personnummer, e-post, privat adress, telefonnummer, kurser, betyg, högskolepoäng.

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter
Personuppgifter som behandlas i detta sammanhang sparas så länge din utbildning pågår och därefter som längst 5 år. Undantag gäller för sådana uppgifter som måste sparas enligt lag.

Andra som får ta del av dina personuppgifter
Vi kan lämna ut dina personuppgifter till en annan organisation, som till andra högskolor i samband med tillgodoräknande, till CSN när de behöver uppgifterna för att bevilja eller betala ut studiestöd eller till Statistiska centralbyrån (SCB) för att skapa officiell statistik.

Deltagare och potentiella deltagare i uppdragsutbildning och kurser

Ändamål och rättslig grund
Den rättsliga grunden för behandlingen är att fullgöra utbildningsavtalet med din arbetsgivare eller institution. Beträffande dig som privatperson eller enskild firma är den rättsliga grunden för behandlingen att fullgöra utbildningsavtalet med dig.

Personuppgifter som vi behandlar för dig
Om du deltar i en av våra kurser eller utbildningar kan vi komma att behandla ditt namn, dina kontaktuppgifter, ditt personnummer, dina intyg, uppgifter om kompetenser och andra uppgifter som du lämnar till oss och som är relevanta i sammanhanget.

Vilka av dessa uppgifter som vi kommer att behandla beror på vilken utbildning du deltar i. Om du deltar i en webbaserad utbildning kommer vi dessutom att behandla dina inloggningsuppgifter och webbloggar. Vi gör detta för att administrera, genomföra och följa upp utbildningar samt för faktureringsändamål.

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter
Personuppgifter som behandlas i detta sammanhang sparas så länge din utbildning pågår och därefter som längst 5 år. Undantag gäller för sådana uppgifter som måste sparas enligt lag.

Andra som får ta del av dina personuppgifter
Vissa utbildningar kräver att ditt deltagande och att dina intyg rapporteras till en eller flera myndigheter. Om du deltar i en sådan utbildning kommer vi att rapportera in de relevanta uppgifterna till berörda myndigheter. Den rättsliga grunden för denna behandling är att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser.

Patienter

Ändamål och rättslig grund
Är du patient vid Ericastiftelsen behandlar vi dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla hälso- och sjukvård och annan nödvändig behandling eller rådgivning inom ramen för utövandet av vården.

Vi behandlar dina personuppgifter för att identifiera dig som patient vid Ericastiftelsen, hantera fakturor och betalning för läkarbesök med mera samt hantera synpunkter, avvikelser och klagomål. Därutöver även i samband med kvalitetssäkring och förbättring av vården

I samband med att du söker vård hos oss blir du ombedd att dela med dig av uppgifter kopplade till din fysiska och/eller psykiska hälsa.

Vi behandlar information som du själv lämnar men också information som, efter att vi fått ditt samtycke, inhämtas från andra vårdgivare. För de fall då dessa uppgifter bedöms relevanta för tillhandahållandet av hälso- och sjukvården som vi tillhandahåller dig kan de komma att sparas och föras in i din patientjournal. Vi behandlar också information som lämnats av exempelvis en närstående och socialtjänsten.

Vi hämtar kontinuerligt uppdaterade uppgifter via Webdoc (vårt journalsystem) ur folkbokföringen för att kunna tillhandahålla våra tjänster, så att rätt uppgifter om dig finns tillgängliga vid var tid och därmed underlätta din kontakt med oss.

Vi behandlar primärt din patientdata med stöd av vårdgivarens rätt att behandla personuppgifter i samband med administration av vårdverksamhet samt kvalitetssäkrande verksamhet enligt Patientdatalagen (2008:355). Behandling av din patientdata sker undantagsvis med stöd av ditt särskilda samtycke enligt artikel 7 i GDPR samt för att i övrigt uppfylla våra rättsliga förpliktelser och de krav som ställs enligt lag.

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter med stöd av den rättliga grunden ”rättslig förpliktelse” (artikel 6.1 c i GDPR) för att uppfylla skyldigheter enligt lagar, domar eller myndighetsbeslut. Till exempel avseende krav från Inspektion för vård och omsorg (IVO).

Personuppgifter som vi behandlar för dig som patient
Uppgifter vi behandlar är personnummer, namn, adress, kontaktinformation till nära anhöriga med mera, men också annan viktig information som rör den vård som du erhåller.

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter
Vi behandlar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål uppgifterna i fråga behandlas för enligt ovan. Dvs. så länge det behövs för att kunna tillhandahålla god vård eller för att uppfylla de skyldigheter och krav som åligger oss.

Patientjournaler sparas i minst tio år från sista journalanteckningen i enlighet med Patientdatalagen (2008:355).

Vi har rutiner för hur vi avidentifierar och lagrar personuppgifter. Samtliga uppgifter som inte behövs för vården eller i kvalitetssäkringssyfte, anonymiseras och sparas efter att ändamålet med uppgifterna uppfyllts alternativt raderas automatiskt.

Andra som får ta del av dina personuppgifter
För att kunna bedriva vår verksamhet anlitar vi ett antal externa leverantörer som i vissa fall behandlar personuppgifter. Dessa leverantörer, ofta IT-leverantörer, behandlar dina personuppgifter för vår räkning och endast i enlighet med våra instruktioner i egenskap av så kallade personuppgiftesbiträden. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert vid överföring till eller delning med andra.

Utgångspunkten är att patientuppgifter omfattas av en stark sekretess. Som huvudregel får patientuppgifter endast lämnas ut om patienten själv samtycker till det. Om någon annan vill ta del av patientuppgifter måste vi göra en s.k. menprövning. Uppgifter får endast lämnas ut om det står klart att den som uppgifterna berör inte skulle ha något emot att uppgifterna lämnas ut.

Vi kan i vissa situationer, enligt lag, vara skyldig att lämna ut personuppgifter till andra myndigheter, exempelvis IVO (t.ex. vid tillsynsärenden), socialtjänsten (t.ex. för utredning av barns behov av skydd) och polisen.

Givare

Ändamål och rättslig grund
Det främsta ändamålet med behandlingen är att fullgöra ett gåvoavtal med dig som givare, genom att hantera gåva samt skicka tackbrev. För detta är den rättsliga grunden avtal.

Andra ändamål är statistik, analysera givarbeteende i marknadsföringssyfte, genomföra marknadsundersökningar, fråga om gåvor via direktmarknadsföring. Vi vill även erbjuda god givarservice genom att hantera frågor från dig som givare, rätta felaktiga uppgifter samt skicka information. För dessa ändamål är den rättsliga grunden berättigat intresse.

Personuppgifter som vi behandlar för dig som givare
Namn, personnummer, e-post, privat adress, ev. fakturaadress/annan betalare, telefonnummer, transaktioner, databasID, kontonummer (vid autogiro), fakturareferens, kontaktperson.

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter
Personuppgifter för givare sparas i 36 månader efter senaste gåva. Vid adressinköp raderas adresserna 3 månader efter att marknadsföringsaktivitet genomförts. Undantag gäller för sådana uppgifter som måste sparas enligt lag.

Andra som får ta del av dina personuppgifter
För att uppnå ändamålet med behandlingen använder vi en avgränsad grupp leverantörer, med vilka vi har personuppgiftbiträdesavtal med. Till exempel tryckeri (vid utskick av t.ex. information), e-postprogram (vid utskick av t.ex. information) och leverantörer som hjälper oss med statistik och analys.

Anställda

Ändamål och rättslig grund
Vi behandlar dina anställningsuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter som arbetsgivare. Detta omfattar bland annat administrering av lön, tidsrapportering, semesterplanering, pensionsavsättningar, lönerevisioner, medarbetarsamtal, kompetensutveckling, utbildning och uppgifter som behandlas vid eventuella fackliga förhandlingar. De rättsliga grunderna för dessa behandlingar är fullgörande av anställningsavtalet, fullgörande av rättsliga förpliktelser och fullgörande av skyldigheter inom arbetsrätten

Personuppgifter som vi behandlar för dig
För att kunna administrera din anställning behöver vi tre typer av personuppgifter om dig: anställningsuppgifter, hälsouppgifter och övriga personuppgifter.

Anställningsuppgifter är personuppgifter som är kopplade till ditt anställningsavtal, exempelvis kontaktuppgifter, personnummer, löneuppgifter, kontouppgifter, uppgifter om kompetens, utbildning, kompetensutveckling, medlemskap i fack och andra uppgifter av administrativ natur.

Hälsouppgifter är personuppgifter om din hälsa. Vi samlar endast in dina hälsouppgifter i samband med att vi administrerar sjukskrivningar eller rehabiliteringsärenden. Detta är något vi måste göra enligt lag.

Övriga personuppgifter är uppgifter som exempelvis loggar eller dokumentation som skapas i samband med ditt arbete.

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter
Anställningsuppgifterna sparas så länge du är anställd hos oss och därefter som längst 12 månader efter det att anställningsförhållandet har upphört. Undantag gäller för sådana anställningsuppgifter som måste sparas enligt lag, exempelvis bokföringslagen.

Andra som får ta del av dina personuppgifter
I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla dig arbetsredskap och andra tekniska verktyg delar vi dina personuppgifter med andra företag som är så kallade personuppgiftsbiträden till oss. När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen, exempelvis för att kunna uppfylla våra åtaganden som arbetsgivare enligt anställningsavtalet eller för att kunna tillhandahålla dig arbetsverktyg.

Vi delar även dina personuppgifter med företag eller andra organisationer som är självständigt personuppgiftsansvariga. När dina personuppgifter delas med självständigt personuppgiftsansvariga sker det endast för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden som arbetsgivare, för att vi är skyldiga att göra det enligt lag. Självständigt personuppgiftsansvariga är exempelvis försäkringsbolag eller myndigheter som Skatteverket.

Det kan förekomma att vi delar dina anställningsuppgifter med andra företag i samband med en potentiell överlåtelse av hela eller delar av vår verksamhet. Den rättsliga grunden för denna delning är vårt berättigade intresse att utveckla och fortsätta med vår verksamhet. Delningen pågår endast så länge förhandlingar för en potentiell överlåtelse är aktuell.

Var behandlar ni mina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Ibland kan vi dock vara tvungna att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES, exempelvis om vi delar dina personuppgifter med en leverantör som är etablerad eller lagrar personuppgifterna i ett land utanför EU/EES.

Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av så kallade lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är standardavtalsklausuler eller bindande företagsbestämmelser. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.

Arbetssökande

Ändamål och rättslig grund
Du kan lämna dina personuppgifter till oss för att ansöka om lediga anställningar, ansöka om praktikplats eller i samband med att du visar intresse för ett konsultuppdrag för oss. Om du är konsult förekommer det att vi samlar in dina personuppgifter från din arbetsgivare eller från ett bemanningsföretag. Om du söker praktik kan dina personuppgifter ha samlats in från olika utbildningsarrangörer. Vi behandlar personuppgifterna i syfte att utvärdera om vi kan erbjuda dig en anställning, ett uppdrag eller en praktikplats hos oss och eventuellt administrera din anställning, ditt uppdrag eller din praktikplats. När det gäller jobbsökande är den rättsliga grunden för denna behandling att ingå ett anställningsavtal. Avseende konsulter är personuppgiftsbehandlingen nödvändig för att kunna ingå och administrera uppdragsavtalet med konsultföretaget och rörande praktikanter att administrera praktikplatser.

Personuppgifter som vi behandlar för dig
Personuppgifter vi kan komma att behandla om dig är namn, personnummer, kontaktuppgifter, meriter och tidigare arbetslivserfarenhet.

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter
Om du har sökt ett jobb hos oss sparas dina personuppgifter om du blir anställd, och därefter så länge som du har en anställning hos oss. Undantag gäller för sådana personuppgifter som måste sparas enligt lag. Om du inte blir anställd raderas dina personuppgifter som senast 2 år efter att rekryteringen är avslutad. Spontanansökningar, praktikansökningar och ansökningar innehållande personuppgifter om dig som konsult raderas vid inaktualitet.

Kontaktpersoner hos leverantörer och affärspartners

Ändamål och rättslig grund
Vi behandlar kontaktuppgifter om dig som är kontaktperson eller anställd hos en av våra leverantörer eller samarbetspartners. Vi gör detta i syfte att ingå, administrera och fullgöra avtalet eller överenskommelsen med leverantören eller samarbetspartnern.

Den rättsliga grunden för behandlingen är att fullgöra avtalet eller överenskommelsen med leverantören eller affärspartnern. Beträffande dig som enskild firma är den rättsliga grunden för behandlingen att fullgöra avtalet eller överenskommelsen med dig.

Personuppgifter om dig som är kontaktperson eller anställd hos våra potentiella leverantörer, kan även komma att behandlas i syfte att samla in och utvärdera anbud i inköpsprocesser. Den rättsliga grunden för behandlingen är att fullgöra avtalet med leverantören eller affärspartnern.

Personuppgifter som vi behandlar för dig
Personuppgifter som vi kan komma att behandla om dig är namn och kontaktuppgifter.

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter
Personuppgifterna som används för detta ändamål sparas så länge du är kontaktperson hos leverantören eller affärspartnern och därefter som längst 1 år efter det att avtalsförhållandet har upphört.

Webbplatsbesökare

Ändamål och rättslig grund
När du besöker vår webbplats samlar vi in webbstatistik som innehåller nätidentifierare, som exempelvis ip-nummer och cookies, samt tidsstämplar. Detta gör vi i syfte att sammanställa statistik över hur många användare som besöker vår webbplats. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att veta hur vår webbplats används. Vi avidentifierar loggarna direkt och inga personuppgifter sparas.

För att tillgodose säkerheten på vår webbplats samlar vi in webbloggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar. Webbloggarna kan också användas för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning, för att förhindra missbruk av våra tjänster samt för att upptäcka och förhindra spridning av virus, spam och trojaner. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att upprätthålla säkerheten av vår webbplats.

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter
Webbloggarna raderas efter 30 dagar.

En redogörelse för hur vi hanterar cookies finner du i vår Policy om cookies.

Andra personer som kontaktar oss

Ändamål och rättslig grund
Den rättsliga grunden för denna behandling av dina personuppgifter är vårt berättigade intresse att hantera och dokumentera din förfrågan

Personuppgifter som vi behandlar för dig
När du kontaktar oss kan vi komma att behandla dina kontaktuppgifter och andra uppgifter som är relevanta i sammanhanget för att kunna hantera ditt ärende eller förse dig med den information du har efterfrågat.

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter
Personuppgifter som samlas in i sådana sammanhang raderas vid inaktualitet.

Prenumeranter på vårt nyhetsbrev

Ändamål och rättslig grund
Vi behandlar dina personuppgifter med följande ändamål och rättsliga grunder:

 • Uppfylla avtal med dig angående prenumeration på nyhetsbrevet, med den rättsliga grunden avtal.
 • Erbjuda dig andra tjänster från Ericastiftelsen samt förbättra nyhetsbrevet, med den rättsliga grunden berättigat intresse.
 • Att fullgöra plikter mot dig för att spara namn och personuppgifter i en ”spärrlista” för att se till att du inte får fler utskick till oss, med den rättsliga grunden avtal. Detta gäller när du valt att avprenumerera på vårt nyhetsbrev.

Personuppgifter som vi behandlar för dig
Personuppgifter som vi kan komma att behandla om dig som prenumerant är namn och e-postadress.

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter
Dina personuppgifter raderas på din begäran när du hör av dig till oss. Om du väljer att avprenumerera på nyhetsbrevet för att på så sätt försäkra dig om att inte få ytterligare utskick från oss, sparas ditt namn och e-post i en ”spärrlista” hos vår leverantör tills du önskar återaktiveras eller raderas.

Andra som får ta del av dina personuppgifter
Vi använder en begränsad grupp externa leverantörer för att uppnå ändamålen med behandlingen. Vi har personuppgiftsbiträdesavtal med alla externa leverantörer vi samarbetar med.

 • E-postprogram (vid utskick av t.ex. information)
 • Leverantörer som hjälper oss med statistik och analys.