Vi har möjlighet att erbjuda kvalificerat krisstöd till verksamheter som arbetar med barn och unga. Vi kan ge stöd och konsultation, närvara vid planeringsmöten och genomförande av insatser till barn och deras närstående, hålla i kompetenshöjning om krisstöd och även vid behov ge direkt krisstöd till barn och föräldrar.

Vår krisstödjande verksamhet vänder sig till alla barn som drabbats av psykosocialt och emotionellt belastande krissituationer och är i behov av ett kvalificerat bemötande präglat av snabb och hög tillgänglighet avseende råd, vägledning och stöd. Vi arbetar också med barn i jour- och familjehem, skyddande boenden eller annan institutionsvård.

Vår målsättning är att bidra till metodutveckling för grupper av barn och unga som i påfrestande situationer och kris riskerar att hamna i gränszonen mellan stödjande och behandlande verksamheter och inte få tillräcklig hjälp.

Exempel på situationer vi kan stödja vid:

  • Dödsfall, svår sjukdom och olyckshändelser  i familjen
  • Våld mot barn, t ex sexuella övergrepp och barnmisshandel
  • Barn till föräldrar med psykisk sjukdom och missbruk
  • Våld i nära relationer
  • Andra emotionella påfrestningar för barnet

Krisstöd organisation

Om du ser ett behov av krisstöd inom din verksamhet, hör av dig till Anna Norlén, verksamhetschef, anna.norlen@ericastiftelsen.se, eller via telefon 08-402 17 60.

Krisstöd individ och familj

Om du har ett barn i din närhet som är i behov av stöd, ring till oss på våra telefontider (framgår nedan).

08-402 17 60

Mejl: info@ericastiftelsen.se
Observera att vi inte tar emot information om patientärenden via e-post, på grund av sekretesskäl.

Tel: 08-402 17 60 (växel)
Stöd och behandling: ring vår telefonmottagning