Våra tjänster vid direktupphandling

För dig som letar efter en leverantör för direktupphandling kan Ericastiftelsen erbjuda stöd och behandling till barn och unga i åldern 0-24 år.

Vid Ericastiftelsen bedrivs psykoterapeutisk behandling för barn och unga samt stödjande psykosociala och pedagogiska insatser för samma åldersgrupp. Närstående såsom familj, jour- och familjehem samt övrigt nätverk involveras alltid i insatserna om så bedöms lämpligt.

Insatserna som erbjuds vid Ericastiftelsen utformas såsom specialiserad vård eller psykosocialt och pedagogiskt anpassningsstöd. Utformningen varierar beroende på problematik, bedömning, nödvändig insats och finansieringsform.

Ericastiftelsen prioriterar barn och unga med komplexa och allvarliga psykologiska och psykiatriska problem. Exempel på sådana grupper är barn som drabbats av trauma och andra svåra påfrestningar, barn med neuropsykiatriska funktionshinder i kombination med emotionella och psykosociala problem liksom unga vuxna med ångest, depression och/eller självmordstankar.

Ericastiftelsens erbjuder psykoterapi med ett antal evidensbaserade modeller, kopplade till vår metodutvecklings- och forskningsverksamhet. Behandling utformas med utgångspunkt i ovan nämnda metoder och med anpassning till varje patients behov, önskemål och sammanhang.

De barn och unga som tas emot kan ges såväl långa som korta psykoterapier, individuella kontakter, tillsammans med närstående eller i grupp.

Vi kan erbjuda barn och unga kompletterande farmakologisk behandling och neuropsykiatrisk utredning när det bedöms vara adekvat. Behandlingen sker ofta i nära samverkan med elevhälsa, socialtjänst samt förskola- och skola och andra involverade.

Exempel på tillstånd vi behandlar:

 • Nedstämdhet och oro
 • Problem med mat och sömn
 • Identitetsproblem
 • Relationssvårigheter
 • Följder av svåra händelser

Några exempel på behandlingsmetoder vi arbetar med (specialisering barn och unga 0-24 år):

 • Psykodynamisk psykoterapi (PDT)
 • Dynamisk interpersionell terapi (DIT)
 • Mentaliseringsbaserad Terapi (MBT) riktad till individ, barn och familj (MBT-C, MBT-F)
 • Psykosocialt behandlingsarbete

Traumabehandlingsmetoder:

 • Child parent psychotherapy (CPP)
 • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

Övriga tjänster:

 • Handledning till personal som kommer i kontakt med barn och unga inom t.ex. vård, omsorg och pedagogiska verksamheter

Kontaktperson

Malin Kan
Överläkare och ansvarig för den kliniska verksamheten
Malin.kan@ericastiftelsen.se
08-4021767

Om du inte når Malin och det är bråttom, ring vår växel på 08-402 17 60, så kan de koppla dig vidare till verksamhetschef eller annan lämplig person.