Våra tjänster vid direktupphandling

För dig som letar efter en leverantör för direktupphandling kan Ericastiftelsen erbjuda stöd och behandling till barn och unga i åldern 0-24 år.

Vid Ericastiftelsen bedrivs psykoterapeutisk behandling för barn och unga samt stödjande psykosociala och pedagogiska insatser för samma åldersgrupp. Närstående såsom familj, jour- och familjehem samt övrigt nätverk involveras alltid i insatserna om så bedöms lämpligt.

Ericastiftelsen har gedigen erfarenhet av behandling av barn och unga med komplexa och allvarliga psykologiska och psykiatriska problem. Exempelvis barn och unga som drabbats av trauma och andra svåra påfrestningar, barn/unga med neuropsykiatriska funktionshinder i kombination med emotionella och psykosociala problem liksom barn och unga med ångest, depression och/eller självmordstankar.

Ericastiftelsens erbjuder psykoterapi med ett antal metoder med gott stöd i forskning och beprövad erfarenhet. Våra insatser utvärderas kontinuerligt i vår metodutvecklings- och forskningsverksamhet. Vi som arbetar vid Ericastiftelsen är psykologer, socionomer, psykiatrer och specialpedagoger – alla med spetskompetens inom området barn, unga och behandling.

Behandlingen anpassas till varje patients behov, önskemål och sammanhang. Insatserna kan vara långa eller korta, ske individuellt eller tillsammans med närstående eller i grupp med jämnåriga. Vi kan erbjuda barn och unga kompletterande farmakologisk behandling och neuropsykiatrisk utredning när det bedöms vara adekvat. Behandlingen sker ofta i nära samverkan med elevhälsa, socialtjänst samt förskola- och skola och andra involverade.

Exempel på tillstånd vi behandlar:

 • Depression och nedstämdhet
 • Ångest och oro
 • Störningar gällande mat och sömn
 • Identitets- och beteendeproblem
 • Självdestruktivitet och riskbeteende
 • Relationssvårigheter och psykosociala problem
 • Traumarelaterade svårigheter

Några exempel på behandlingsmetoder vi arbetar med (specialisering barn och unga 0-24 år):

 • Psykodynamisk psykoterapi (PDT)
 • Dynamisk interpersonell terapi (DIT)
 • Mentaliseringsbaserad Terapi (MBT) riktad till individ, barn och familj (MBT-C, MBT-F)
 • Psykosocialt pedagogiskt behandlingsarbete

Traumabehandlingsmetoder:

 • Child Parent Psychotherapy (CPP) för barn i åldern 0 – 7 år
 • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) för barn och unga

Övriga tjänster:

 • Handledning och konsultation till personal som kommer i kontakt med barn och unga inom t.ex. vård, omsorg och pedagogiska verksamheter

Vi diskuterar gärna era behov och kommer med förslag på lämpligt behandlingsupplägg samt inkommer med offert.

Kontaktperson

Malin Kan
Överläkare och ansvarig för den kliniska verksamheten
Malin.kan@ericastiftelsen.se
08-4021767

Om du inte når Malin och det är bråttom, ring vår växel på 08-402 17 60, så kan de koppla dig vidare till verksamhetschef eller annan lämplig person.