Ericastiftelsens psykoterapeutprogram

Bild på Anders Schiöler

Ericastiftelsens psykoterapeutprogram leder fram till psykoterapeutexamen och uppfyller Socialstyrelsens krav för psykoterapeut-legitimation. Fokus ligger på individualpsykoterapi med barn och ungdomar samt föräldraarbete.

Anders Shiöler är kursledare för Ericastiftelsens psykoterapeutprogram. Utöver detta är han leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, inriktning psykologisk behandling/psykoterapi. Här svarar Anders på frågor om varför man ska välja just Ericastiftelsens psykoterapeutprogram.

Varför ska man välja Ericastiftelsens psykoterapeutprogram?

Ericastiftelsen har flera decenniers erfarenhet av att anordna legitimationsgrundande utbildningar i barn- och ungdomspsykoterapi. Vårt psykoterapeutprogram har fått goda omdömen vid UKÄ:s granskningar.

Lärarna är kliniskt verksamma och har stor erfarenhet både av kliniskt psykoterapeutiskt arbete med barn och ungdomar och som lärare. Dessutom har Ericastiftelsen egen forskningsverksamhet och bedriver både metodutveckling och forskning i internationellt samarbete.

Kort sagt så är vi som institution en blandning av tradition och av att delta i den mest aktuella utvecklingen inom området och jag tror att det präglar vår utbildning också.

Vad skiljer Ericastiftelsens psykoterapeutprogram från andra? Vad innebär det att vi specialiserar oss mot barn och unga?

Vi är en av få institutioner som är godkända för att anordna legitimationsgrundande psykoterapeutprogram med inriktning på barn- och ungdomspsykoterapi och har kontinuerligt under lång tid gjort detta. Liksom alla övriga psykoterapeutprogram är det en specialisering mot ett område inom det psykoterapeutiska fältet, i vårt fall barn och ungdomspsykoterapi.

Det innebär att du efter examen har kompetens och är behörig att självständigt bedriva psykoterapi inom området. Att ha kompetens inom barn- och ungdomspsykoterapi förutsätter ett synsätt där barnet eller ungdomen ses i sitt sammanhang och att detta perspektiv är avgörande för förståelsen av utveckling och utvecklingsavvikelser och för den psykoterapeutiska behandlingen.

Som barn- och ungdomspsykoterapeut kommer du därför också ha mycket erfarenhet av att arbeta med insatser som riktas mot föräldrar och andra omvårdnadspersoner integrerat med det psykoterapeutiska arbetet direkt riktat mot barnet eller ungdomen.

Vad kommer man lära sig?

Man kommer att lära sig hur man arbetar psykoterapeutiskt med barn och ungdomar och hur man integrerar arbete med föräldrar i psykoterapierna. Man ska praktiskt kunna omsätta det man lär sig om psykoterapeutiska teknik och om psykoterapeutiskt förhållningssätt. Detta sker genom att vi genomgående övar och tränar under utbildningen. Med hjälp av rollspel och annan målmedveten träning kan vi hela tiden slipa på det som krävs för att tillägna sig och öka den psykoterapeutiska kompetensen.

Dessutom bedriver man under hela utbildningen psykoterapeutiskt arbete under handledning. Naturligtvis innehåller utbildningen också mycket teoretisk undervisning i till exempel utvecklingspsykologi, utvecklingspsykopatologi, diagnostik, psykoterapiteknik, etik, vetenskapsteori, forskning.

Vad innebär det att vi har en psykodynamisk grund? Vad är det? Hur uttrycker det sig i utbildningen?

Inom psykologin och psykoterapin finns det olika teoretiska skolbildningar där den psykodynamiska är en och till exempel KBT är en annan. Det är inte helt enkelt att tydligt beskriva vad som skiljer de olika inriktningarna åt. Det finns många olika psykodynamiska terapiformer och det finns många olika KBT-terapier.

Det som ändå är utmärkande för psykodynamiska terapiformer är för det första att man ser allt mänskligt beteende som meningsfullt, våra handlingar drivs inte av slumpen utan av intentioner såsom känslor önskningar, behov etc., det är meningsfullt att försöka förstå en annan människa och sig själv.

Inom psykodynamiska terapier har också utvecklingspsykologin en framskjuten plats. Utvecklingen betraktas som kumulativ, dvs. att det som händer under en utvecklingsfas kommer att påverka den fortsatta riktningen på utvecklingen. Utveckling sker hela tiden i relation, ett barns utveckling sker i relation till den närmaste omgivningen framför allt i relationerna till omvårdnadspersonerna såsom föräldrar. Därför lägger vi stor vikt vid barnets relationer även i det terapeutiska arbetet, relationen barn – föräldrar, men också de terapeutiska relationerna, mellan barnet och terapeuten och mellan föräldrarna och terapeuten.

Vilka färdigheter får man? Kommer man kunna känna sig trygg som psykoterapeut?

Om man går Ericastiftelsens utbildning kommer man att få gedigna kunskaper och färdigheter när det gället att bedriva psykoterapeutiskt arbete med barn och ungdomar. Det är en trygghet, men jag hoppas också att man ska känna sig så pass trygg att man vågar vara nyfiken, vågar ifrågasätta sitt arbete och sin förståelse och inte minst vågar ta hjälp och även handledning fortsättningsvis, så att man kan fortsätta att utvecklas.

Vad kan man arbeta med när man är klar med utbildningen?

Utbildningen ger självklart ökad och fördjupad kompetens när det gäller det direkta arbetet med psykoterapeutiska metoder som man lärt sig på utbildningen, men man får också en mer generell kompetens om hur man skapar terapeutiska relationer och situationer i sitt arbete. Man lär sig också en hel del om bedömning och diagnostik.

Sedan får man också kunskap om organisationer, hur förutsättningarna för det psykoterapeutiska arbetet påverkas av organisatoriska förhållanden. De flesta som söker och går vår utbildning arbetar redan i verksamheter där man har stor nytta av psykoterapeutisk kompetens, såsom barn- och ungdomspsykiatriska verksamheter. Många är därför kvar i sina verksamheter även efter att man är klar med utbildningen, men man kanske söker nya uppdrag och tjänster inom verksamheten eller inom liknande verksamheter.

Vad skulle du säga till den som är nyfiken på att söka?

Ta reda på mer genom att läsa om utbildningen här på vår hemsida, prata med dem som går utbildningen nu eller med tidigare kursdeltagare. Du kan också kontakta mig så kan jag försöka svara på dina frågor.

Läs mer och ansök till Ericastiftelsens Psykoterapeutprogram