Program

Utförligt schema publiceras närmare konferensdatum. Fler programpunkter tillkommer.

Inledningstal
Juno Blom, ny barnombudsman och chef för Barnombudsmannen.

Resilience against all odds, during war and peace
Marinus van IJzendoorn är professor i psykologi vid University of London (UCL). Han är en av världens mest framstående forskare på anknytning, samt hur olika uppväxtvillkor kan påverka barns utveckling.

Marinus van IJzendoorn delar bland annat med sig av sina erfarenheter från besök i och samarbete med kollegor i Kiev, Ukraina.  Kunskaper om hur vi kan stödja barn, unga och familjer som lever under otrygga och riskfyllda omständigheter är relevanta också när vi möter många barn och unga i Sverige, exempelvis de som drabbas av våld, kriminalitet och flykt. Observera att presentationen hålls på engelska.

Små barn – små bekymmer…eller?
Kjerstin Almqvist är professor vid Karlstads universitet och en av Sveriges främsta experter på konferensens tema.

Hur hanterar vi små barn med tecken på psykisk ohälsa i dagens Sverige? I sin presentation kommer Kjerstin Almqvist att belysa viktiga frågor om små barns psykiska hälsa och utveckling: Får små barn den behandling de behöver när deras utveckling kommit på avvägar? Får – och ska – små barn vara med i behandling?

New light for the old dark: The Lighthouse model for working with maltreated children and their parents.
Gerry Byrne är psykoterapeut, sjuksköterska, lärare och handledare i mentaliseringsbaserat behandlingsarbete vid Anna Freud Centre i Storbritannien och internationellt samt doktorand vid St Anthony’s College i Oxford.

Gerry Byrne har skapat The Lighthouse Parenting Programme – ett mentaliseringsbaserat, manualiserat behandlingsprogram för att förebygga barnmisshandel och försummelse i hög-riskfamiljer. Presentationen kommer att innehålla filmklipp som visar hur arbete med metoden går till. Observera att presentationen hålls på engelska

Att möta ungdomar på deras hemmaplan – internetbaserad psykodynamisk behandling för tonårsdepression
Karin Lindqvist och Jakob Mechler är båda legitimerade psykologer samt doktorer i klinisk psykologi vid Stockholms universitet. De har tillsammans utvecklat det psykodynamiska internetbaserade behandlingsprogrammet för ungdomar med depression: IPDT.

Metoden har utvärderats i samarbete med ett stort internationellt forskarlag där även Ericastiftelsen ingår. Resultaten visar att IPDT har goda effekter på både depression och tillhörande problematik och att metoden är lika effektiv som internetbaserad KBT. Karin Lindqvist och Jakob Mechler kommer att presentera metoden och kunskapsläget för internetbaserad psykodynamisk terapi för ungdomar.

Om talarna

Juno Blom är ny barnombudsman och chef för Barnombudsmannen. Hon ledde under tolv år det nationella arbetet mot hedersvåld och hedersförtryck vid Länsstyrelsen i Östergötland. År 2017 blev Juno medlem i Liberalerna och i valet 2018  valdes hon in i riksdagen. Fram till sista februari var Juno liberalernas talesperson i barnrättsfrågor.
Marinus van IJzendoorn är professor i psykologi vid University of London (UCL), och en av världens mest framstående och erfarna forskare på anknytningsområdet. Hans omfattande forskargärning rör frågor om hur föräldraskap och uppväxtmiljö påverkar barns utveckling ur sociala, psykologiska och neurobiologiska perspektiv. Marinus van IJzendoorn har genom sin forskning bland annat bidragit med viktiga kunskaper om barn som far illa, barn i samhällsvård och adopterade barn, samt om hur kvaliteten på barnsomsorg påverkar barns utveckling. I november 2023 besökte han Kiev för att bidra med kunskaper och samarbeta med kollegor i Ukraina, och dessa erfarenheter, som också är relevanta när vi möter barn och unga som exponerats för hot och våld i vår kontext, kommer delvis att ingå i hans presentation vid konferensen. Här kan du läsa mer om talaren: https://www.marinusvanijzendoorn.nl/
Kjerstin Almqvist är professor i psykologi vid Karlstads Universitet. Hon var tidigare verksam som psykolog med inriktning på traumatiserade barn, är leg. psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi. Hennes forskning har framför allt gällt barn som bevittnat våld i sin familj, samt barn och familjer som flytt undan krig och förföljelser. Sedan hon disputerade på sin avhandling om traumatiserade flyktingbarn 1997 har hon lett en rad studier om barn som utsatts för våld i olika former, och utvärderat stöd- och behandlingsinsatser för dessa barn. Hon är en av författarna till böckerna Barn, unga och trauma samt Klinisk Barnpsykologi, och har medverkat i en rad antologier.
Gerry Byrne är psykoterapeut och sjuksköterska och har över 30 års erfarenhet från behandlingsarbete och metodutveckling med fokus på barn som far illa. Han handleder och undervisar i mentaliseringsbaserad behandling (MBT) vid Anna Freud Centre och en mängd andra verksamheter, såväl i Storbritannien som internationellt. Han är också doktorand vid St Anthony’s College i Oxford, där han utvärderar den manualiserade föräldrastödsmodellen The Lighthouse Mentalisation-based Treatment Parenting Programme. Modellen är utvecklad av Gerry Byrne själv, tillsammans med Nick Midgley, Anthony Bateman och Peter Fonagy vid Anna Freud Center, och syftar till att minska risken för barnmisshandel och försummelse i högrisk-familjer. Presentationen kommer att fokusera på denna metod och illustreras med filmklipp.  
Karin Lindqvist är legitimerad psykolog samt doktor i klinisk psykologi vid Stockholms universitet. Hon har tillsammans med Jakob Mechler utvecklat det internetbaserade psykodynamiska behandlingsprogrammet IPDT för ungdomar med depression, samt koordinerat studierna av IPDT vid Stockholms universitet.
Jakob Mechler är legitimerad psykolog samt doktor i klinisk psykologi vid Stockholms universitet. Han har tillsammans med Karin Lindqvist utvecklat det internetbaserade psykodynamiska behandlingsprogrammet IPDT för ungdomar ed depression, samt koordinerat studierna av IPDT vid Stockholms universitet.

Observera att talare och programpunkter tillkommer.