Även små barn behöver behandling efter traumatiska upplevelser

Bild på pojke med smutsiga händer

Även små barn behöver behandling efter traumatiska upplevelser

Det finns och sprids fortfarande okunskap i samhället om hur små barn påverkas av svåra händelser och vad de behöver efter traumatiserande händelser. Att dessa missuppfattningar också finns inom de verksamheter som ska stödja barn är extra oroande, menar Anna Norlén, verksamhetschef för Ericastiftelsen och doktorand i ett forskningsprojekt om traumabehandling för barn i åldern 0 – 6 år.

Nyligen uttalade sig en representant för socialtjänsten i Landskrona i Sveriges radio om att de små barn, 2 och 3 år gamla, som omhändertagits där inte behöver traumabehandling efter att de kommit tillbaka från ett IS-läger i Syrien. Enligt uppgifter har de utsatts för upprepade och mycket svåra påfrestningar. Orsaken angavs vara att de är för små och att en stabil vardagsmiljö är viktigast.

– Det finns tyvärr en förlegad syn på att små barn inte tar allvarlig skada av, minns eller kan uttrycka sig om svåra händelser och därmed inte behöver traumabehandling. Det är helt felaktigt. Modern forskning och kunskap visar bland annat att svåra påfrestningar tidigt i barndomen kan påverka ett litet barns omogna hjärna på ett sätt som lämnar betydande negativa spår i barnets fortsatta utveckling. Det kan i värsta fall ha långtgående konsekvenser för deras psykiska och fysiska hälsa för resten av livet, säger Anna Norlén.

– Det är lätt för vuxna att dra slutsatsen att små barn som inte kan prata bra varken har känslor, minne eller medvetande. Men det är tvärtom, små barn har rika känsloliv, en stor lyhördhet för omgivningen och är extra sårbara för stress.

Effektiva metoder finns

Bristen på metod för behandling är heller inget giltigt argument för att behandling uteblir.

– Idag finns det effektiva metoder för att behandla små barn som upplevt svåra händelser, såsom krig, terror, sexuella övergrepp eller våld i olika former. En sådan metod är Child-Parent Psychotherapy (CPP) som vi utbildar i, tillämpar och utvärderar vid Ericastiftelsen, berättar Anna Norlén. CPP är både utformad och utvärderad för barn i åldern 0 – 6 år och går ut på att öka barnets tillgång trygghet och stöd i olika former, såsom i relation till viktiga vuxna och i vardagsmiljön. I behandlingen anpassar vi oss till små barns sätt att uttrycka sig, vi använder lek, rörelse och kreativa uttryck tillsammans med psykoedukation om traumareaktioner hos barn till de vuxna runt barnet.

– Att små barn inte erbjuds effektiv traumabehandling är allvarligt och i strid med Barnkonventionen. Det är barns grundläggande rättighet att få tillgång till skydd, stöd och rehabilitering. Små barn som inte själva kan föra sin talan är särskilt utsatta och deras behov bör värnas om extra, inte ignoreras på grund av okunskap.

Sammanfattningsvis

  • Små barn som utsätts för svåra händelser har rätt till skydd, stöd och behandling.
  • Små barn är extra känsliga för stress.
  • Små barn har både känslor, minne och medvetande.
  • Svåra händelser kan påverka hjärnans utveckling och leda till utvecklingspsykologiska svårigheter och ohälsa hos små barn.
  • Det finns framgångsrika metoder för att behandla små barn som drabbats av svåra påfrestningar eller upplevt traumatiserande händelser.

Länk till reportage hos Sveriges Radio ”Barn till IS-återvändare fortsatt omhändertagna”.

Kontaktuppgifter

Har du frågor om behandling av små barn och/eller om behandling för små barn/CPP? Kontakta Anna Norlén, verksamhetschef och rektor för Ericastiftelsen, tel. 08-462 17 66.