Bidrag för att förebygga självmord

Ericastiftelsen har mottagit bidrag från Folkhälsomyndigheten för att utveckla insatser som syftar till att förebygga självmord. En krisstödsmodell för yrkesverksamma i förskolor och skolor kommer att utvecklas för att erbjuda stöd i samband med självmord och stödgrupper för personer i åldern 15-24 år som är trans eller har transerfarenhet kommer att erbjudas liksom till föräldrar och närstående till ungdomar och unga vuxna som är trans eller har transerfarenhet. Stödgrupperna kommer att hållas digitalt och vara öppna för personer från hela landet.

Ericastiftelsen har lång erfarenhet av att arbeta med att förebygga självmord, både i vår kliniska och psykosociala verksamhet. Med hjälp av bidrag från Folkhälsomyndigheten får vi nu möjlighet att förverkliga två mycket viktiga aktiviteter – att bygga upp en modell för krisstöd efter att ett självmord inträffat i anslutning till en förskola/skola samt stödgrupper för unga personer som är trans eller har transerfarenhet och till deras närstående.

Krisstöd efter inträffat självmord

Ericastiftelsen har fått bidrag från Folkhälsomyndigheten för att bygga upp en verksamhet som på kort varsel kan ge krisstödjande insatser till yrkesverksamma i förskola/skola samt andra verksamheter där barn och unga vistas, efter ett genomfört självmord. Av erfarenhet vet vi att krisstöd i pedagogiska verksamheter ofta efterfrågas och kan betyda mycket när exempelvis barn, unga eller familjemedlemmar tagit sitt liv.

Syftet är att skapa en trygg miljö för barn och unga, att utforma och ge relevant information anpassad till barn i olika åldrar samt att förebygga självmordssmitta. Ett självmord är en kraftig påfrestning och ett potentiellt trauma för en grupp och även kan utgöra en riskfaktor för personer att inspirerats av handlingen.

De stödjande insatserna kan ske digitalt, vilket innebär att stödet kommer vara riksomfattande. Krisstödet kommer integreras i vårt systematiska utvärderings-och forskningsarbete samt i utbildningsverksamheten. På så sätt når erfarenheter och lärdomar som görs i vår psykosociala verksamhet ut till en bredare samling yrkesverksamma vilket gagnar många barn och unga.

Som ett första steg i uppbyggnaden av denna verksamhet kommer vi att ta fram en modell för förskola, skola, elevhälsa och socialsekreterare om hur de kan agera om ett självmord inträffar och barn/unga berörs. Verksamheten planeras vara i gång under senhösten 2021 och kommer att utgöra en permanent verksamhet hos Ericastiftelsen.

Stödgrupper för trans

Vi har även fått bidrag för att pröva metoden riksomfattande digitala stödgrupper för målgruppen ungdomar och unga vuxna mellan 15 och 24 år som är trans eller har transerfarenhet samt digitala stödgrupper för målgruppen föräldrar eller andra närstående till ungdomar och unga vuxna mellan 15 och 24 år som är trans eller har transerfarenhet.

Syftet med ungdomsgrupperna är att erbjuda en trygg plats utanför den ordinarie vårdkedjan för att främja deltagarnas hälsa och utveckling, motverka psykisk ohälsa samt förebygga självmord. Vi vill öka deltagarnas förtroende för vården för att på så sätt motivera deltagarna att söka professionell hjälp vid psykiska problem, svåra påfrestningar eller andra tillstånd.

Syftet för gruppen föräldrar och närstående är stärka deras roll genom ett aktivt, konstruktivt och stärkt föräldraskap, främja ungdomarnas hälsa, motverka psykisk ohälsa samt förebygga suicid.

Modellen vi kommer att använda oss av är digitala stödgrupper med ett mentaliseringsbaserat  angreppssätt. Projektet är i startgroparna och vi kommer löpande uppdatera om detta via hemsidan.

Ett stort tack till Folkhälsomyndigheten för att vi får möjlighet att genomföra båda dessa viktiga aktiviteter.

Kontaktpersoner

Projektledare för det suicidpreventiva krisstödet är Hanna Neikter, hanna.neikter@ericastiftelsen.se.

Projektägare för stödgrupper trans är Anna Norlén, anna.norlen@ericastiftelsen.se (projektledare håller på att tillsättas).