Krisstöd suicid – de första månaderna

Bild på ett kapprum, med en tom krok
Illustration: Kajsa Åhlander Persson

När ett barn eller ungdom drabbas av självmord i sin närhet, är det risk för att det individuella stödet uteblir. För att förekomma negativa konsekvenser såsom egna självmordstankar för barnet/ungdomen, driver Ericastiftelsen sedan hösten 2021 ett nationellt krisstöd mot förskola och skolor. Vi går in och stöttar personal, ger råd och utbildar.

Varför vi startade Krisstöd suicid

Självmord har minskat på samhällsnivå i Sverige sedan 1990-talet, utom i gruppen unga mellan 15-24 år där antalet ökat. Självmord är den vanligaste dödsorsaken i denna grupp. Statistik visar att i genomsnitt 22 barn under 18 års ålder årligen dör till följd av självmord.

Det är många som drabbas av ett genomfört självmord. Ett barn eller en ungdom i förskola eller skola kan drabbas av ett självmord genom att exempelvis en vän, en skolkamrat, en anhörig eller en personal på förskolan/skolan tagit sitt liv. Konsekvenserna för efterlevande kan bli stora.

Efter ett självmord drabbas ofta både närstående barn och vuxna av en skuldproblematik som medför en risk för att utveckla egna självmordstankar, särskilt under det första året efter händelsen. Därför är det av yttersta vikt att både barn/unga och personal snabbt får ett adekvat krisstöd.

Förskolor och skolor har en unik position genom att vara en stor del av barns och ungas vardag med en möjlighet att fånga upp och främja psykisk hälsa.

Ericastiftelsen har erbjudit ett regionalt krisstöd till förskolor och skolor inom Region Stockholm sedan 2019. Bland de inkommande ärendena har vi märkt av en ökning av ärenden där problematiken rör antingen ett barn eller vuxen som tagit sitt liv. Då både pandemin och tidigare erfarenheter från krisstödsinsatser synliggjort behovet av krisstöd både digitalt och fysiskt ansökte vi om och beviljades stöd från Folkhälsomyndigheten för att erbjuda krisstöd på nationell nivå.

Uppbyggnaden av verksamheten inleddes med en kartläggning där förskole- och skolpersonal, experter, närstående och barn/unga som drabbats av självmord intervjuades. Kartläggningen visade ett omfattande behov av tidig vägledning och stöd till förskolor och skolor i hur man kan stötta barn och unga både kort- och långsiktigt samt att på sikt implementera nya suicidpreventiva rutiner.

De första ärendena

Under hösten 2021 började vi ta emot ärenden från förskolor och skolor. Det började snabbt komma in ärenden. Från starten i november 2021 fram till 31 december tog vi emot emot 11 ärenden. Dessa ärenden kom från Västra Götaland, Stockholms län, Södertälje och Norrbotten. De har berört självmord hos anhöriga, i personalgruppen och barn/unga från 11 till 24 års ålder.

Krisstödet vi erbjudit har varit flexibelt utifrån den berörda skolans behov. I några ärenden har vi närvarat digitalt tillsammans med elevhälsoteam, rektor och socialtjänst och planerat både skolans informationsdelning till vårdnadshavare, rutiner för att fånga in barn och unga som är särskilt berörda samt erbjudit vägledning och information kring hur pedagoger kan stötta barnen. Ett ärende har utmynnat i att vi har varit konsultativt stöd för den berörda kommunen i dess suicidpreventiva arbete.

Ett konkret exempel är ett ärende där ett barn i skolåldern tagit sitt liv. Vi var på plats i skolan där vi stöttade rektor och befintligt elevhälsoteam. I ärendet genomförde vi bland annat följande insatser:

  • Vi hjälpte skolan att utforma information till berörda barn och vårdnadshavare
  • Tog kontakt med vårdnadshavare för att vägleda till enskilt stöd
  • Var med och stöttade skolan i planering av minnesstund och minnesplats
  • Deltog i informationsträff med skolans personal tillsammans med socialtjänsten om hur de kan prata om självmord med barn
  • Stöttade berörd mentor i klassen där barnet gick
  • Erbjöd tillsammans med befintlig skolpsykolog akuta krissamtal till personal innan företagshälsan tog över
  • Deltog i planering av möten med elevhälsoteamet för att hjälpa skolan med krisplan och suicidpreventiva rutiner
  • På personalens förfrågan erbjudit en kostnadsfri utbildningsdag om barn och psykisk ohälsa.

En framgång med projektet är det långsiktiga perspektivet: medan socialtjänst har möjlighet att komma med stödåtgärder i det akuta läget och till exempel hjälpa till i samtal med barn, kan vi finnas kvar på något längre sikt, stötta ledning, personal och erbjuda utbildning och översikt av rutiner vid kris. Detta är i sig ett suicidpreventivt arbete.

Om framtiden

Under 2022 kommer planerar vi att publicera en vetenskaplig artikel utifrån de kartläggande intervjuerna. Vi planerar även att ta fram preventivt och åldersanpassat informationsmaterial till både barn/unga och personal, från förskola till gymnasium. Materialet ska vara lättillgängligt och tydligt åldersanpassat då vi i vår kartläggning sett att en åldersanpassning, särskilt för de yngsta barnen, ofta saknas.

Vi har också som ambition att vidga verksamheten så att vi kan arbeta mer preventivt med frågan. Aktiviteter som vi skulle vilja genomföra är att utbilda förskole/skolpersonal samt stödja i svåra fall redan innan självmordet sker. Därför kommer vi fortsätta att samla in gåvor och bidrag.

Sagt om Krisstöd suicid

Det har varit helt ovärderligt att stödet kom så snabbt, jag var så påverkad själv att det var svårt att tänka klart.  
- Rektor
Precis vad jag behövde. Känner mig mycket lugnare. Tack för stöd och tack så mycket för att du tar dig tid så snabbt!
- Skolkurator
Stort tack för ett så stöttande samtal, känner för första gången att detta kommer gå bra.
- Rektor

Källor

Folkhälsomyndigheten (2020). Att främja psykisk hälsa bland barn och unga. Uppdaterat: 2020-12-01. [hämtades 2022-01-11 från: https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/barn-och-unga–psykisk-halsa/].

Junuzovic M, Toporska Lind KM, Jakobsson U. Child suicides in Sweden, 2000-2018. Eur J Pediatr. 2021 Sep 2. doi: 10.1007/s00431-021-04240-7.

Mogensen H, Möller J, Hultin H, Mittendorfer-Rutz E. Death of a Close Relative and the Risk of Suicide in Sweden – A Large Scale Register – Based Case-Crossover Study. PLoS One. 2016 Oct 11;11(10):e0164274. doi: 10.1371/journal.pone.0164274. PMID: 27727324; PMCID: PMC5058490

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention, NASP. Självmord i Sverige. Uppdaterat: 2021-06-22. [hämtades 2022-01-11 från: https://ki.se/nasp/sjalvmord-i-sverige].